Úvod

Spojme sa v modlitbe za tých, ktorí trpia pre svoju vieru

V stredu 25. novembra 2020 budeme prežívať deň, ktorý je označený ako Červená streda. V mnohých mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí, sa načerveno rozsvietia verejné budovy, chrámy a iné významné pamiatky. Červená farba je znakom mučeníkov. Červená streda je deň, keď si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. V našich osobných modlitbách i pri slávení svätej omše pamätajme v modlitbe na našich bratov a sestry, ktorí trpia pre svoju vieru. Ich hrdinské svedectvo nech posilňuje našu osobnú vieru.

Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní pre vieru alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. A situácia sa, žiaľ, nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom,“ uvádza ACN.

Napriek faktu, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa o tejto skutočnosti hovorí málo alebo vôbec. V krajinách, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú. V týchto vzdialených častiach sveta každý jeden deň kvôli svojej viere zomrie až 11 kresťanov.

Dnes, v čase globálnej pandémie koronavírusu sú v krajinách ako napríklad Pakistan, India, Sýria, Irak, či Burkina Faso, Južný Sudán alebo Mali diskriminovaní ešte viac. Tvoria totiž najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. S príchodom opatrení stratili aj to málo, čo mali – aspoň nejakú prácu a spôsob obživy. Za týmito znepokojujúcimi číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej.


Nedeľa Krista Kráľa

Slávnosťou Krista Kráľa sa končí cirkevný rok. Už o týždeň – 29. decembra – budeme sláviť prvú adventnú nedeľu, začiatok nového cirkevného roka a obdobia duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. Slávnosť Krista Kráľa veriacim každoročne pripomína, že Kristus je „Alfa a Omega, Počiatok i Koniec“. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius XI. a ustanovil ho pôvodne na poslednú októbrovú nedeľu. Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roka 1925 a bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré mali v srdciach veriacich vzbudiť predsavzatia, aby naprávali svoj život, aby Krista lepšie prijímali za svojho Pána a Kráľa. Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť a preložili ho na poslednú 34. cezročnú nedeľu v liturgickom roku.

Modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom: Tvoji sme a tvoji chceme zostať. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcujeme tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu. Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcéram; daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo; priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky. Amen


Krátke duchovné zamyslenie na slávnosť Krista Kráľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Istý príbeh rozpráva o babičke, ktorá sa rozhodla nepripraviť štedrú večeru, lebo nemala pre koho. Vo sne sa jej zjavil Kristus a povedal jej, že on k nej na štedrú večeru zavíta. Hneď ráno babka pripravila jedlo, poupratovala dom, obliekla sa do sviatočných šiat a čakala na vzácneho hosťa. V tom niekto zaklopal, ale namiesto Ježiša vstúpil do domu otrhaný žobrák. Babka ho ihneď s metlou v ruke vyhnala von, lebo ju vyrušuje práve vtedy, keď čaká dôležitú návštevu. Neskôr zaklopal na jej dvere aj akýsi malý chlapec a po ňom ešte neznámy pútnik, ale babka aj ich rýchlo poslal kade ľahšie. Kristus neprichádzal, večera vychladla a zarmútená babka od dlhého čakania zaspala. V noci sa jej opäť zjavil Kristus. Skôr ako stačil niečo povedať, babka ho zahrnula výčitkami, že neprišiel, hoci jej to sľúbil. Kristus jej však odpovedal: „Mýliš sa! Trikrát som k tebe prišiel a trikrát si ma vyhnala!

To iste sa deje vždy, keď človek v ľuďoch, zvlášť v trpiacich a núdznych, nevidí samého Krista. Všetci tí, ktorí k nám vystierajú ruky a prosia o pomoc, sú Božími poslami, na ktorých sa ukáže, akí sme ľudia a kresťania. Všetky krásne slová o Bohu, všetky slová o láske sa buď potvrdia alebo naopak stroskotajú na našom postoji k týmto ľuďom.


Oznam pre rodičov najmä prvoprijímajúcich detí

Milí rodičia, od 16. 11. 2020 sa opäť otvorili naše chrámy pre verejnosť. Pri zachovávaní všetkých hygienických opatrení môžete s deťmi prichádzať na bohoslužby. Naďalej sa v tomto čase doma venujte deťom aj po duchovnej stránke. V prípade, že deti sú choré alebo musia zostať s vami v domácej izolácii, pozerajte s deťmi sv. omšu najmä v nedeľu cez TV alebo internet (Prečítajte si článok Ako pozerať doma prenos sv. omše?). Na každú nedeľu Vám tiež pripravím katechézku s úlohami pre deti (klikni na https://www.farnosturmince.sk/katechezy/).

Ďakujem všetkým rodičom za trpezlivosť, pochopenie, vzájomnú pomoc i spoluprácu pri duchovnej formácii vašich detí.


AKTUÁLNE OPATRENIA pre bohoslužby

Od pondelka 16. novembra 2020 sa v kostoloch môže zaplniť 50% z celkovej kapacity sedenia (bez možnosti státia). V praxi to znamená tzv. šachovnicové sedenie (obsadené bude každé druhé miesto na sedenie). Cez pracovné dni to nebude žiaden problém. V nedeľu to tiež určite zvládneme. Starším ľuďom sa odporúča stále, aby zostávali radšej ešte doma. Skôr sú očakávaní na bohoslužbách mladší. Využite aj pracovné dni na návštevu bohoslužby!!! Stále však dodržiavame prísne opatrenia (rúško, odstupy, dezinfekcia, liturgia bez spevu, zákaz podávania rúk, kto má respiračné ochorenie, musí zostať doma)


Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla v Ríme

Vedeli ste, že…

 • Impozantná súčasná bazilika nie je pôvodný chrám sv. Petra. Pôvodný chrám dal postaviť v 4. storočí cisár Konštantín, prvý kresťanský cisár rímskej ríše, na mieste, kde sa predpokladalo, že je pochovaný sv. Peter. Na začiatku renesancie bol tento starobylý chrám vo vážnom havarijnom stave. Nová bazilika sa začala stavať za pápeža Júlia II. v roku 1506. Baziliku stavali 120 rokov. Je majstrovským dielom renesančnej architektúry.
 • Interiér baziliky prekvapuje svojou rozmernosťou. Jeho vnútorná dĺžka je 186 m, stredná loď je vysoká 46m. Vnútorná výška kupoly je 119 m.
 • Bazilika sv. Petra nezastáva prvé miesto medzi rímskymi bazilikami, nie je hierarchicky najvýznamnejší chrámom a nie je ani sídelným chrámom rímskeho biskupa. Tieto tituly patria Lateránskej bazilike, materskému chrámu rímskokatolíckej cirkvi. Ale kvôli veľkosti Baziliky sv. Petra a jej umiestnenia vedľa sídla pápeža sa tu koná väčšina najdôležitejších cirkevných obradov.
 • Z portika vedie do baziliky päť brán – Brána smrti (touto bránou vynášajú z baziliky zosnulého pápeža), Svätá brána (je zamurovaná, otvára sa počas jubilejných rokov), Bronzová brána, Brána dobra a zla a Brána sviatostí.
 • Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že interiér baziliky je komplikovane zdobený maľbami – od fresiek v kupole až po obrovské obrazy na stenách – nie je to tak. Každý jeden z týchto „obrazov“ je vlastne mozaika vyrobená z malých kúskov tak detailne, že sa javia ako obrazy.
 • Berniniho bronzový baldachýn z roku 1633 postavený nad hlavným oltárom  je vysoký 29 m (približne ako veža urminského kostola).
 • Bazilika sv. Petra je domovom jedného z najslávnejších Michelangelových majstrovských diel  – Piety  (zhotovil ju, keď mal iba 24 rokov). V roku 1972 psychicky narušený muž Laszlo Toth zaútočil kladivom na súsošie. Sochu Piety na niekoľkých miestach vážne poškodil. Socha bola starostlivo zreštaurovaná. Teraz je chránená nepriestrelným sklom.
 • Majestátnu kupolu navrhol a začal stavať Michelangelo, keď mal 71 rokov. Kupolu dokončili po jeho smrti. Je vysoká 136 m a jej priemer je 42 m. Kto chce vystúpiť na vrchol kupoly, musí zdolať 491 schodov. Na niektorých miestach je schodisko veľmi úzke a neuveriteľne šikmé. Nie je vhodné pre ľudí trpiacich klaustrofóbiou. Výťahom môžete ušetriť asi 171 schodov. Výhľad z kupoly za tu námahu stojí.

Malá spomienka na baziliky sv. Petra a Pavla z našich púti


Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Vedeli ste, že…

 • Celý názov baziliky – Arcibazilika Najsvätejšieho Spasiteľa a svätých Jána Krstiteľa a Jána Evanjelistu v Lateráne. Bežne sa používa názov Bazilika sv. Jána v Lateráne.
 • Je jednou zo štyroch tzv. patriarchálnych bazilík (basilica maior).
 • Je biskupským kostolom – katedrálou, čiže sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa.
 • Lateránska bazilika je hierarchicky najvyššie postavený katolícky chrám na svete.
 • Je preto nazývaná „matkou a hlavou všetkých kostolov Mesta (Ríma) a sveta“
 • Patrí medzi 7 hlavných pútnických kostolov v Ríme.
 • Jej základy boli položené za vlády cisára Konštantína Veľkého.
 • Slávnostne ju posvätil pápež Silvester I. v roku 324.
 • O súčasnú podobu sa postaral v 17. st. najmä pápež Inocent X., ktorý si objednal jej barokovú prestavbu u významného architekta Francesca Borrominiho.
 • Bazilika prežila viaceré búrlivé chvíle – zemetrasenia, požiare aj rabovanie barbarov. Istý čas bola opustená a schátralá. V moderných dejinách v roku 1992 vybuchla pri Lateránskej bazilike bomba.
 • Konalo sa v nej päť koncilov.
 • Od 4. storočia bol Laterán sídlom pápeža až do doby vlády francúzskeho pápeža Klementa V., ktorý v roku 1309 rozhodol preniesť pápežské sídlo do francúzskeho Avignonu.
 • Lateránska bazilika sa stala miestom posledného odpočinku viacerých pontifikov.
 • Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa stal v roku 2018 honorárnym kanonikom Lateránskej baziliky. Hlava francúzskeho štátu má toto privilégium od roku 1604, keď ho pápež priznal kráľovi Heinrichovi IV. po jeho prestupe z protestantizmu na katolicizmus.
 • Na Lateránskom námestí stojí najväčší obelisk v Ríme a najvyšší monolitický obelisk na svete, ktorý má 37,2 metra a asi 455 ton.
 • Pred bazilikou sa nachádza aj socha sv. Františka z Assisi, ktorý sa stretol s pápežom Inocentom III. Stretnutiu predchádzal pápežov sen so sv. Františkom zachraňujúcim Cirkev, ktorú vo sne predstavovala rúcajúca sa Lateránska bazilika.
 • Výročie posviacky baziliky slávi Cirkev 9. novembra.
 • Pápež v nej pravidelne slávi sv. omšu na Zelený štvrtok.

Malá spomienka na Lateránsku baziliku z našich púti


Modlitba za Slovensko v čase pandémie


Pre pandémiu bude možné získať „dušičkové“ odpustky celý november

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
Dekrét s podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.


Sväté omše v TV


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase obmedzenia verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

 • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
 • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
 • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“.

Môj Ježišu,

verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.

Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne

so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.

Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.