Úvod

6.Úloha pre prvoprijímajúce deti – sobota 15. mája 2021

Čo je svätá omša?

Svätá omša je najsvätejšia obeta Ježiša Krista. Sprítomňuje sa v nej Posledná večera a obeta kríža na Kalvárii. Svätá omša má dve hlavné časti: 1. bohoslužba slova 2. bohoslužba obety. Počas bohoslužby slova pozorne počúvame Božie slovo. Božie slovo čítame a spoznávame z Písma Svätého – z Biblie.

Pápež František počas bohoslužby slova

Bohoslužba obety ma tri časti: obetovanie – premenenie – sväté prijímanie.

a) obetovanie: cez obetovanie sa na oltár prinášajú obetné dary chlieb a víno

b) premenenie: počas premenenia sa slovami kňaza chlieb a víno premieňajú na Telo a Krv Pána Ježiša

c) sv. prijímanie: veriaci cez sv. prijímanie s vierou a vďačnosťou prijímajú Telo Kristovo

Pápež František počas bohoslužby obety

 Čo je sväté prijímanie?

Je to Telo a Krv Pána Ježiša, v podobe chleba a vína. Sväté prijímanie nazývame tiež Sviatosť Oltárna alebo Eucharistia.

 • Túžim prijať Pána Ježiša vo Svätom prijímaní, lebo on je pre mňa najvzácnejší dar. Sv. prijímanie je nebeský pokrm pre moju dušu a posila pre moju lásku.
 • K svätému prijímaniu môžem pristúpiť pri každej sv. omši, ak som nespáchal ťažký hriech a oľutoval som všedné hriechy. Ak som si vedomý ťažkého hriechu, najskôr musím isť na sv. spoveď a potom môžem prijať Sviatosť Oltárnu.

5.Úloha pre prvoprijímajúce deti – piatok 14. mája 2021

Dnes si zopakujeme tieto otázky:

 Čo je sviatosť zmierenia?

Sviatosť zmierenia – svätá spoveď je sviatosť, v ktorej nám Pán Ježiš prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy. Sv. spoveď ma tieto časti: 1.spytovanie svedomia 2. vyznanie hriechov 3. ľútosť 4. skutok pokánia 5. rozhrešenie hriechov

Pápež František spovedá mladé dievča na Námestí sv. Petra v apríli 2016. Foto – TASR/AP

Čo je svedomie?

Svedomie je vnútorný Boží hlas, ktorý mi hovorí, čo je dobré a čo zlé, kedy som urobil dobrý skutok a kedy som spáchal hriech.

Čo je ľútosť?

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi.

 • Dôkladne sa pripravujem na svätú spoveď, v ktorej vyznám všetky svoje hriechy a poprosím Pána Ježiša, aby mi odpustil.

 


4.Úloha pre prvoprijímajúce deti – štvrtok 13. mája 2021

Dnes máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Večer sa zúčastním sv. omše a zopakujem si tieto otázky:

Čo je Dekalóg?

Dekalóg je desať Božích prikázaní. Je to najdôležitejší náboženský a mravný zákon. Boh odovzdal tento zákon na dvoch kamenných tabulách Mojžišovi na hore Sinaj. Každý kto miluje Boha, zachováva tieto prikázania a chráni si dušu pred hriechom a zlom.

Desatoro Božích prikázaní

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po  majetku svojho blížneho.

 Čo je hriech?

Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania. Každým hriechom sa vzďaľujeme od Boha. Hriech je najväčšie zlo a nešťastie človeka. Hriech oslabuje naše duchovné spojenie s Bohom a pôsobí v našej duši ako jed, preto sa treba od hriechov čím skôr pokáním a ľútosťou očistiť.

 Ako rozdeľujeme hriechy?

Hriechy rozdeľujeme na ľahké a ťažké. Hlavné hriechy sú: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev a lenivosť.

 • Poznám naspamäť desať božích prikázaní, snažím sa ich dodržiavať a konať čo najviac dobrých skutkov.
 • Uvedomujem si, že hriech je zlo, ktoré ničí našu lásku k Bohu a k ľuďom.

3.Úloha pre prvoprijímajúce deti – streda 12. mája 2021

Včera ste mali náročnejší deň, preto dnešná lekcia bude jednoduchšia na opakovanie:

Koľko sviatostí poznáme?

Poznáme sedem sviatostí: krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna, sviatosť zmierenia (spoveď), pomazanie chorých, kňazstvo a manželstvo.

 Čo je sviatosť krstu?

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. Krst môže prijať každý človek – dieťa i dospelý. Keď sme boli pokrstení, stali sme sa Božími deťmi a členmi Kristovej Cirkvi. Na krst nás priviedli naši rodičia a krstní rodičia. Oni nás slovom a príkladom vychovávajú v kresťanskej viere.

 • Zo siedmych sviatostí som zatiaľ  prijal krst. Tento rok sa pripravujem na prijatie sviatosti zmierenia  (spoveď) a Sviatosti Oltárnej (Eucharistie). Keď budem starším žiakom budem sa pripravovať na sviatosť birmovania.
 • Pozriem si na svojej krstnej košieľke dátum krstu alebo sa opýtam rodičov, kedy som bol pokrstený. Pápež František nás často povzbudzuje, aby sme si dátum krstu zapamätali a uložili v našom srdci, pretože v ten deň sme sa narodili pre nebo.


2.Úloha pre prvoprijímajúce deti – utorok 11. mája 2021

V tento deň si zopakujeme nasledovné otázky:

Čo je modlitba?

Modlitba je rozhovor človeka s Bohom. Modlitbou Boha chválime, velebíme, ďakujeme mu a prosíme ho. Modliť sa máme pravidelne každý deň ráno i večer, pred jedlom i po jedle. Modliť sa máme za seba, za rodičov, súrodencov, príbuzných, priateľov, za živých i zosnulých. Modlitba môže byť spoločná alebo osobná.

Čo je nedeľa?

Nedeľa je pre kresťanov najdôležitejším dňom v týždni. V tento deň si pripomíname zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. V nedeľu nepracujeme, ale svätíme sviatočný deň. Chodievame do kostola na sv. omšu, modlíme sa, navštevujeme a venujeme sa blížnym, chodievame do prírody, športujeme alebo oddychujeme.

Čo je kostol?

Kostol – chrám je najposvätnejšie miesto vo farnosti. Je to Dom modlitby a Dom Boží. Do kostola prichádzame, aby sme sa v tichu a v modlitbe stretli s Bohom, aby sme slávili sv. omšu, prijali sviatosti a poklonili sa Ježišovi v Eucharistii.

 Čo je liturgický rok?

Liturgický rok je posvätný čas, v ktorom si sprítomňujeme život Pána Ježiša. Liturgický rok má 5 častí: Advent 2. Vianoce 3. Pôst 4. Veľká noc 5. Obdobie cez rok

 • Nezabúdam každé ráno a vždy pred jedlom poďakovať Pánu Bohu za dar života a za všetko, čo mám. V modlitbe ho zároveň prosím, aby ma ochraňoval i mojich rodičov, súrodencov, príbuzných a kamarátov. 
 • V nedeľu chodím do kostola na sv. omšu. Stretávam sa tam s ostatnými kresťanmi ako rodina a spolu sa modlime.
 • Viem sa naspamäť modliť tieto základné modlitby: Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…, Verím v Boha…!

Na záver sa dnes pomodlím za mojich rodičov:

Udeľ, Pane, milosť a svoje požehnanie mojim rodičom, ktorí sú po tebe mojimi najdrahšími bytosťami. Od narodenia sa o mňa s láskou starajú. Ďakujem im za ich starosti, obetavosť, za ich námahy a pracovitosť. Buď im, Pane, hojnou odmenou za všetko. Daj im  zdravie a silu a mne požehnanie, aby som sa im vedel(a) odvďačiť pozornosťou a láskavosťou. Amen.


1.Úloha pre prvoprijímajúce deti – pondelok 10. mája 2021

Dnes si v rámci prípravy zopakujem tieto otázky:

Vymenuj šesť hlavných právd viery:

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.
 5. Ľudská duša je nesmrteľná.
 6. Milosť Božia je ku spáse potrebná.

Na obraze je znázornená Najsvätejšia Trojica v sprievode duchovných bytostí – anjelov. Vpravo je Boh – Otec, vľavo Ježiš Kristus – Boží syn a nad nimi v podobe holubice – Duch Svätý.

Kto je Boh?

Boh je náš nebeský Otec. Je Stvoriteľom a Pánom celého sveta a vesmíru. Pána Boha máme poznávať, milovať a slúžiť mu. Najdokonalejšie ho môžeme spoznávať v osobe Ježiša Krista.

Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil z našich hriechov. Narodil sa v Betleheme, žil v Nazarete a zomrel v Jeruzaleme. Pán Ježiš zomrel na kríži, ale na tretí deň vstal z mŕtvych a zjavil sa svojim učeníkom.

Na záver:

 • Som vďačný mojim rodičom za to, že ma dali pokrstiť a vychovávali ako kresťana, učeníka Ježiša Krista.
 • Každý deň sa v modlitbe rozprávam s Pánom Ježišom.
 • Pravidelne si čítam evanjelium, aby som lepšie poznal Pána Ježiša, viac ho miloval a nasledoval ho.
 • Z nedeľnej sv. omši som si zapamätal tieto slová Pána Ježiša: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“

Sv. omša za účasti detí

14. mája 2021

 • dátum a čas sv. omše: v piatok 14.5.2021 o 18.30 hod.
 • miesto: farský amfiteáter v Urminciach (v prípade dobrého počasia)
 • povinné: 1 osoba na 15 m2 – dezinfekcia rúk – respirátor – odstupy

Májová ružencová reťaz za ukončenie pandémie

V sobotu 1. mája otvoril pápež František vo Vatikánskej bazilike 31-dňový ružencový maratón, do ktorého sú zapojené mariánske pútnické svätyne sveta. Prenosy možno sledovať cez internet na kanáli YouTube Vatican News denne o 18:00. O tej istej hodine prinášajú vatikánske médiá aj udalosti v zázname v prípade svätýň zo vzdialených časových pásiem.

Májová reťaz mariánskych modlitieb iniciovaná Pápežskou radou na podporu novej evanjelizácie je obetovaná na úmysel skončenia pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Každý deň má však aj svoju osobitnú intenciu.

Zoznam pútnických miest a intencií jednotlivých dní mesiaca máj je nasledovný:

1.     Svätyňa Panny Márie vo Walsinghame (Anglicko) – za zosnulých.

2.     Svätyňa Ježiša Spasiteľa a Matky Márie v Elele (Nigéria) – za tých, ktorí nemohli pozdraviť svojich drahých.

3.     Svätyňa Panny Márie v Čenstochovej (Poľsko) – za nakazených a chorých.

4.     Bazilika Zvestovania v Nazarete (Izrael) – za ženy v požehnanom stave a za deti pred narodením

5.     Svätyňa Blahoslavenej ružencovej Panny Márie v Namyangu (Južná Kórea) – za deti a dospievajúcich

6.     Mariánska svätyňa v Aparecide (Brazília) – za mládež

7.     Svätyňa Našej Panej pokoja a šťastnej cesty v Antipole (Filipíny) – za rodiny

8.     Mariánska svätyňa v Luján (Argentína) –  za pracovníkov komunikácie a médií

9.     Svätý domček v Lorete (Taliansko) – za starých ľudí

10. Svätyňa Panny Márie v Knocku (Írsko) – za ľudí so zdravotným postihnutím

11. Svätyňa Našej Panej chudobných v Banneux (Belgicko) – za chudobných, bezdomovcov a ľudí s ekonomickými ťažkosťami

12. Svätyňa Notre Dame d´Afrique v Alžíri (Alžírsko) – za osamotené osoby a tých, ktorí stratili nádej

13. Bazilika Ružencovej Panny Márie vo Fatime (Portugalsko) – za väzňov

14. Svätyňa Panny Márie dobrého zdravia vo Vailankanni (India) – za vedcov a strediská medicínskeho výskumu

15. Svätyňa Kráľovnej pokoja v Medžugorí (Bosna a Hercegovina) – za migrantov

16. Mariánska katedrála v Sydney (Austrália) – za obete násilia a obchodovania s ľuďmi

17. Bazilika Nepoškvrneného Počatia vo Washingtone (USA) – za zodpovedných národov a medzinárodných orgánov

18. Mariánska svätyňa v Lurdoch (Francúzsko) – za lekárov a zdravotníkov

19. Dom Matky Márie v Efeze (Meryem Ana Evi, Turecko) – za národy vo vojne a pokoj pre svet

20. Svätyňa Panny Márie dobročinnej lásky v Cobre (Kuba) – za lekárnikov a zdravotnícky personál

21. Mariánska svätyňa v Nagasaki (Japonsko) – za pracovníkov sociálnej asistencie

22. Svätyňa Našej Panej v Montserrate (Španielsko) – za dobrovoľníkov

23. Svätyňa Notre Dame du Cap (Trois Rivières, Kanada) – za poriadkové sily, vojakov a požiarnikov

24. Na tento deň sa ešte čaká na potvrdenie miesta – úmysel bude za tých, ktorí zabezpečujú najzákladnejšie služby

25. Národná mariánska svätyňa Ta´Pinu (Malta) – za učiteľov, študentov a vychovávateľov

26. Svätyňa Našej Panej v Guadalupe (Mexiko) – za pracujúcich a podnikateľov

27. Svätyňa Matky Božej v Zarvanici (Ukrajina) – za nezamestnaných

28. Svätyňa Čiernej Madony v Altöttingu (Nemecko) – za pápeža, biskupov, kňazov a diakonov

29. Svätyňa Našej Panej Libanonu (Harissa, Libanon) – za zasvätené osoby

30. Svätyňa Ružencovej Panny Márie v Pompejach (Taliansko) – za Cirkev

31. Záver modlitbovej reťaze bude vo Vatikánskych záhradách – za ukončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života.


Oznamy a usmernenia pre rodičov prvoprijímajúcich detí

aktualizované dňa 9. mája 2021

 • Termín – Slávnosť Prvého sv. prijímania sa v našej farnosti, ak sa bude zlepšovať epidemiologická situácia, uskutoční v sobotu 22. mája (4. ročník) a v nedeľu 23. mája 2021 (3. ročník).
 • Sviatosť zmierenia príjmu deti v piatok 21. mája 2021.
 • Na farskej web stránke v sekcii https://www.farnosturmince.sk/prve-sv-prijimanie-priprava/ sú pripravené a zverejnené Otázky pre žiakov 3. ročníka, Základné modlitby a prikázania, Schému sv. spovede aj spytovanie svedomia (v PDF). Prosím, aby ste si s deťmi zopakovali otázky.
 • V tomto týždni bude na našej internetovej stránke pre deti pripravená úloha, aby sa mohli ešte viac duchovne pripravovať na slávnosť a zároveň, aby si zopakovali otázky na záverečné preskúšanie.
 • Nácvik detí na prvé sv. prijímanie sa uskutoční v Urminciach v utorok 11. mája o 17.00 (3. ročník) a o 18.00 (4. ročník).
 • Prosím rodičov, aby sa každú nedeľu s deťmi zúčastňovali sv. omší (vo štvrtok 13.5. na Nanebovstúpenie Pána, v piatok 14.5. i v nedeľu 16.5.) Obrázok do slovníčka dostanú deti po sv. omši.
 • V piatok 14. mája o 18.30 bude večerná sv. omša na farskom dvore za účasti prvoprijímajúcich a rodičov (platí iba v  prípade priaznivého počasia). Pozývam na sv. omšu všetky prvoprijímajúce deti z Urminiec, Horných Štitár a z Hajnej Novej Vsi. Pre exteriér platia tie isté hygienické opatrenia ako v kostole.
 • Tlačivo – Prihláška na prvé sv. prijímanie – je potrebné vyplniť a podpísať rodičmi OOÚ. Vyplnené odovzdať (v kostole alebo v škole)
 • Ak dieťa nebolo pokrstené v Urminciach, je potrebné, aby rodičia požiadali o vydanie Svedectva o krste alebo Krstný list na farskom úrade vo farnosti, kde bolo ich dieťa pokrstené.
 • Buďme naďalej všetci zodpovední pri dodržiavaní všetkých aktuálnych hygienických a protiepidemických opatrení.

6. veľkonočná nedeľa

https://www.farnosturmince.sk/oznamy-farske/

https://www.farnosturmince.sk/bohosluzby/


Pôjdeme do domu Pánovho

V starozákonnej Knihe žalmov je skupina modlitieb, ktoré voláme pútnické žalmy alebo  piesne. Sú to žalmy 120 – 134. Spievali a modlili sa ich Židia vtedy, keď po dlhšom čase znova prichádzali do mesta Jeruzalema a vstupovali do chrámu, aby slávili náboženské sviatky. Vyjadrujú Bohu vďaku za obsiahnuté dobrodenia. Po dlhých týždňoch zatvorených chrámov, sme aj my v podobnej situácii, keď môžeme opäť nielen stáť v bránach našich chrámov, ale do nich aj skutočne vstúpiť. Vráťme sa do našich chrámov s radosťou a spevom (pozri žalm 126). Vyprosujme si zdravie, pokoj a bezpečie pre všetkých obyvateľov Slovenska (pozri žalm 122). Pamätajme, že v našich chrámoch Pán udeľuje požehnanie a život naveky (pozri žalm 133). Pozývam všetkých veriacich v tieto dni osobitne sa pomodliť Žalm 122, ktorý začína slovami: “Zaradoval som sa, keď mi povedali: “Pôjdeme do domu Pánovho,”:

Zaradoval som sa, keď mi povedali:

„Pôjdeme do domu Pánovho.“

Naše nohy už stoja

v tvojich bránach, Jeruzalem.

Jeruzalem je vystavaný ako mesto

spojené v jeden celok.

Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove,

aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.

Lebo sú tam súdne stolice,

stolice domu Dávidovho.

Pre Jeruzalem proste o pokoj:

„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.

Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb

a istota v tvojich palácoch.“

Kvôli svojim bratom a priateľom

budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“

Kvôli domu Pána, nášho Boha,

budem prosiť o šťastie pre teba.


Aktuálne protiepidemické opatrenia

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky: Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. Ich konanie sa riadi Covid automatom.

Prežívanie viery v spoločenstve je omnoho plnohodnotnejšie než slávenie v online podobe. Je dobré, že od pondelka 19. apríla sa už môžeme stretnúť v chráme, hoci s obmedzeniami. Pre veriacich je táto možnosť veľmi dôležitá: intenzívne si žiadajú, aby mohli pristupovať ku sviatostiam. Samozrejme, chápeme, že naďalej trvá vážnosť pandemickej situácie, a preto kňazov aj veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka,“ zareagoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. „Kvôli limitovanej účasti – budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete,“ dodal predseda KBS.

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
d) dodržiavať respiračnú etiketu,
e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
i) zakazuje sa podávanie rúk,
j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210417004


VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

Veľkonočné obdobie trvá od Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Trvá spolu 50 dní. Prvých osem dní sa slávi ako Veľkonočná oktáva. Druhá veľkonočná nedeľa má prívlastok Nedeľa Božieho milosrdenstva. Štvrtá veľkonočná nedeľa sa zase nazýva Nedeľa Dobrého pastiera. Predchádza jej týždeň modlitieb za nové duchovné povolania. Na 40. deň sa koná slávnosť Nanebovstúpenia Pána (v tomto roku 16. mája). Pred slávnosťou Turíc sa koná deväťdňová novéna k Duchu Svätému.

Obdobie päťdesiatich dní od Nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva Aleluja. Po veľkonočnom období nasleduje liturgické obdobie cez rok – 2. časť.

Vo veľkonočnom období je zvykom požehnávať rodiny v ich domoch. Taktiež býva zvykom sláviť okolo sviatku Nanebovstúpenia Pána vo farnostiach prvé sväté prijímanie.


Modlitba pápeža Františka k sv. Jozefovi

Pápež František sa už štyri desiatky rokov každý deň po ranných chválach modlí k sv. Jozefovi modlitbu prevzatú z francúzskej modlitebnej knihy Kongregácie rehoľníčok Ježiša a Márie z 19. storočia. Ide o modlitbu, ktorá „vyjadruje nábožnosť a dôveru“ voči sv. Jozefovi, ale aj „určitú výzvu“.

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí.

Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie.

Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba.

Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen