Úvod

URMINSKÉ HODY

Pri príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela Vás srdečne pozývame na farské hody. Slávnostná sv. omša začína v nedeľu 29.9.2019 o 10.30 hod. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Urminciach.


Okolo Slovenska cez Urmince

Tretia etapa medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska viedla aj cez našu obec Urmince. Cyklisti museli zdolať náročné stúpanie na Urminský vrch, ktorého dominantou je náš farský kostol sv. Michala Archanjela.


Modlitbový večer pre mladých

Vo štvrtok 19. septembra 2019 sa konal modlitbový večer pre mladých v kostole sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi. Začali sme o 18.30 hod. sv. omšou, po ktorej nasledovala adorácia. Počas sv. omše i adorácie spieval detský spevokol z Hajnej N. V. Ďakujem všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a vytvorili krásnu atmosféru, naplnenú modlitbami, spevom, radosťou a pokojom. V modlitbách sme pamätali na najmenších z nás a podporili sme aj pripravovaný Národný pochod za život.

„Zastav sa uponáhľaný človek a uvažuj o svojom živote pred Božou tvárou.“


ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Nový školský rok 2019/2020 sme začali slávnostnou sv. omšou za účasti našich žiakov a pedagógov v pondelok 2. septembra 2019 o 9.45 hod. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela.


 

MEDŽUGORIE A MAKARSKÁ RIVIÉRA 

Pútnici sa šťastlivo vrátili z Medžugoria. Okrem tohto pútnického miesta navštívili aj chorvátske lurdy – Vepric, vodopády Kravica a centrum makarskej riviéry – mesto Makarska.


Dožinková slávnosť

V sobotu 3. augusta 2019 sa v Urminciach konali dožinky. Po skončení žatevných prác sme  sa sv. omšou poďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Po sv. omši pokračoval kultúrny program na farskom dvore.


POŽEHNANIE ÁUT

V nedeľu 28.7.2019 – pri príležitosti sviatku sv. Krištofa, patróna cestujúcich – sa po sv. omšiach požehnávali dopravné prostriedky. Dospelým sme požehnávali autá, deťom bicykle. Počas sv. omše sme vyprosovali Božiu pomoc a ochranu pre vodičov i cestujúcich na každodenných i dovolenkových cestách.


Výročná farská poklona

štvrtok 11. júla 2019

Vo štvrtok 11. júla 2019, na sviatok sv. Benedikta z Nursie, sa konala vo farskom kostole v Urminciach celodenná výročná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.


Hody v Horných Štitároch

Pri príležitosti sviatku Božského Srdca sa konala v nedeľu 30. júna 2019 filiálna hodová slávnosť v Horných Štitároch. Slávnosť začala o 10.15 hod. litániami pred sochou Božského Srdca, potom sprievod pokračoval ku Kostolu Božského Srdca. Hlavným celebrantom a hodovým kazateľom bol vdp. Jozef Šafár, farár z farnosti Horné Obdokovce. 


Slávnosť Corpus Christi

Vo štvrtok 20. júna 2019 sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omša v Urminciach bola spojená s eucharistickou procesiou. Do procesie sa zapojili prvoprijímajúce i ostatné deti, birmovanci, speváci i hasiči v slávnostných uniformách.


Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 25. mája a v nedeľu 26. mája 2019  sa uskutočnila v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania žiakov 3. ročníka z Urminiec, Horných Štitár a Hajnej Novej Vsi. K prvému svätému prijímaniu pristúpilo spolu 16 detí.

Sprevádzajte prvoprijímajúce deti a ich rodičov svojimi modlitbami.


TURÍCE V NAŠEJ FARNOSTI

Celkovo 78 mladých kresťanov v našej farnosti prijalo v nedeľu 19. mája 2019 sviatosť birmovania. Slávnostnú sv. omšu vo farskom kostole sv. Michala Archanjela celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár. Sprevádzajte našich birmovancov modlitbami.


Birmovanci a pútnici v Ríme

Naši birmovanci absolvovali púť do Ríma a Assisi. Na svojej púti do Večného mesta sa stretli s pápežom Františkom na Námestí sv. Petra, navštívili štyri hlavné rímske baziliky a ďalšie najvýznamnejšie pamätihodnosti Ríma. Cestou späť sa zastavili aj v rodisku sv. Františka Assiského.