Úvod

CEZROČNÉ OBDOBIE pred Pôstnym obdobím

Obdobie cez rok alebo cezročné obdobie je najdlhším obdobím liturgického roka, trvá 34 nedelí. V tomto období nám Cirkev pripomína tajomstvo Kristovho života v celej jeho plnosti. Liturgická farba cezročného obdobia je zelená.

Liturgické obdobie je rozdelené na dve časti. Prvá časť začína po Nedeli Pánovho krstu, ktorou končí vianočné obdobie a trvá do utorka pred Popolcovou stredou. Toto obdobie sa zvykne ľudovo označovať ako obdobie fašiangov. Druhá časť cezročného obdobia začína po nedeli Zoslania Ducha Svätého a končí nedeľou Krista Kráľa.


Sv. Agnesa, panna a mučenica

Legenda vraví, že Agnesa bola umučená kvôli svojej veľkej oddanosti ku Kristovi. Ako mladé dievča sa odmietla vydať za syna prefekta Sempronia, pretože sa zasvätila Kristovi. A pretože sa to stalo počas Diokleciánovho prenasledovania kresťanov, najskôr bola zavlečená do nevestinca, kde ju pred zneuctením a hanbou uchránil zázrak. Potom ju odsúdili na smrť. Jej sviatok sa slávi 21. januára. Obzvlášť je obľúbená v španielsky hovoriacich krajinách, kde sa nazýva Inés.

V bazilike sv. Agnesy na rímskej Via Nomentana sa každoročne na sviatok sv. Agnesy, pri slávnostných bohoslužbách požehnávajú dva baránky, ktoré sa potom darujú pápežovi. Z vlny týchto baránkov sa tkajú palia, ktoré Svätý Otec odovzdáva novým arcibiskupom ako odznak ich úradu. Požehnanie mladých baránkov v bazilike sv. Agnesy súvisí pravdepodobne s ich latinským pomenovaním (baránok sa latinsky nazýva „agnus“), ako aj s ich symbolikou. Baránok je totiž symbolom nevinnosti a zároveň i symbolom Božieho Baránka – Ježiša Krista. Preto je veľmi vhodný na vyjadrenie Agnesinej nevinnosti zasvätenej Ježišovi Kristovi.

Všemohúci a večný Bože,
ty si volíš, čo svet pokladá za slabé,
aby si zahanbil, čo je v očiach sveta mocné;
prosíme ťa, dopraj nám vytrvať vo viere,
ako nás k tomu povzbudzuje svätá Agnesa,
ktorej mučenícku smrť dnes oslavujeme.


Sv. Šebastián – patrón vojakov

Svätý Sebastián, Andrea Mantegna 1480

Šebastián bol dôstojníkom pretoriánov, telesnej stráže cisára Diokleciána. Podľa legendy sa Šebastián ako kapitán pretoriánskej gardy na cisárskom dvore otvorene hlásil ku kresťanstvu a pomáhal najmä chudobným kresťanom. Preto ho cisár Dioklecián odsúdil na smrť. Šebastiána pochovali v katakombách za hradbami mesta Ríma. Nad jeho hrobom bola neskôr vybudovaná trojloďová bazilika San Sebastiano fuori le mura, ktorá v minulosti patrila medzi sedem najvýznamnejších pútnických bazilík mesta Ríma. Obľúbeným námetom renesančných maliarov bolo umučenie sv. Šebastiána. Maliari zobrazovali sv. Šebastiána ako mladého muža, pripútaného k stromu alebo stĺpu, zasiahnutého šípmi a s pohľadom upretým k nebesiam.

Sv. Šebastián sa stal patrónom lukostrelcov, vojakov i ochrancom pred morom. Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR si zvolil sv. Šebastiána za svojho patróna. Jeho sviatok si v liturgickom kalendári pripomíname 20. januára.

Prosíme ťa, nekonečný Bože, udeľ nám ducha sily, aby sme podľa príkladu slávneho mučeníka Šebastiána poslúchali viac teba ako ľudí.


TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 2021

V pondelok 18. januára začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, na sviatok obrátenia sv. apoštola Pavla. Táto silná tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.

Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 je „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (porov. Jn 15, 5-9). Biblické texty vybrali, texty zamyslení a modlitieb pripravili sestry z rehoľnej Komunity v Grandchamp vo Švajčiarsku, ktoré sa denne modlia za jednotu kresťanov ako aj a za cirkvi a veriacich na celom svete a potreby všetkých, predovšetkým núdznych.

Pripojte sa k tejto iniciatíve aspoň touto krátkou modlitbou:

Všemohúci a večný Bože,

Ty zjednocuješ rozdelených

a zjednotených uchovávaš vo svornosti,

láskavo zhliadni na všetkých,

ktorí veria v Tvojho Syna,

a keďže nás posvätil ten istý krst, nech nás spája aj pravá viera a vzájomná láska.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.


2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Drahí farníci, srdečne Vás opäť všetkých pozdravujem. Vitajte na našej webstránke, kde aj dnes nájdete všetky dôležité oznamy zo života našej farnosti, ale aj podnety a inšpirácie pre duchovný život, ktorý sa teraz obmedzil na naše domácnosti. Do Vašej pozornosti dávam nedeľné farské oznamy https://www.farnosturmince.sk/oznamy-farske/, bohoslužobný poriadok https://www.farnosturmince.sk/bohosluzby/, modlitbu pri stolovaní, výzvu nášho diecézneho biskupa k modlitbe i krátke duchovné zamyslenie na dnešnú nedeľu.

Vo svojich každodenných modlitbách i pri slávení sv. omší pamätám na Vás všetkých a vyprosujem Vám vždy osobitné požehnanie.

Buďte naďalej trpezliví, opatrní a zodpovední.


Krátke duchovné zamyslenie na 2.nedeľu v cezročnom období

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Mnoho geniálnych umelcov, vedcov, organizátorov sa sťažuje, že ich dielo zanikne, pretože nenašli nikoho, kto by v ich práci pokračoval. Nemali skutočných učeníkov. U Ježiša vidíme opak. Sotva sa prvýkrát objaví na verejnosti, ešte nekáže ani nerobí zázraky a už sa k nemu pridružia tí, ktorí s ním zostanú natrvalo. To, čo už dve tisíc rokov vedie ľudí k Ježišovi, nie je ľudská príťažlivosť, ale večná túžba po Bohu. Tí, ktorí hľadajú dobro, i keď Ježiša nepoznajú, skôr či neskôr sa s ním v živote alebo v smrti stretnú. Vo filmoch o Kristovi sa režiséri snažia predstaviť Ježiša ako veľmi príťažlivého človeka. Iste taký bol. Ale to samé nie je dostačujúce k tomu, aby za ním učeníci išli. Boh sám ich k nemu vedie.

Pápež Benedikt XVI. v úvode encykliky Deus caritas est napísal: „Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie.“ Naše každodenné rozhodnutie nasledovať Krista ako učeník, musí vychádzať z nášho hlbokého osobného presvedčenia a skúsenosti, ktoré André Frossard (popredný francúzsky spisovateľ, novinár, filozof a člen Francúzskej akadémie) zhrnul do názvu svojho autobiografického diela – Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.


Modlitba pápeža Františka k sv. Jozefovi

Pápež František sa už štyri desiatky rokov každý deň po ranných chválach modlí k sv. Jozefovi modlitbu prevzatú z francúzskej modlitebnej knihy Kongregácie rehoľníčok Ježiša a Márie z 19. storočia. Ide o modlitbu, ktorá „vyjadruje nábožnosť a dôveru“ voči sv. Jozefovi, ale aj „určitú výzvu“.

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí.

Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie.

Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba.

Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen


Modlitba pri stole – obdobie cez rok

PRED JEDLOM

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ Váš Nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

S vďačným srdcom sa modlime ako nás naučil náš Pán: Otče náš…

Pozdravme spoločne aj našu nebeskú Matku, Pannu Máriu: Zdravas´ Mária…

MODLITBA POŽEHNANIA

Buď zvelebený Bože, náš Otec, pretože nám dávaš každodenný chlieb, obliekaš poľné ľalie a dávaš pokrm nebeským vtákom. Požehnaj nám tieto dary a daj, nech ich prijmeme so srdcom plným vďačnosti, radosti a lásky. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

PO JEDLE

Ďakujeme ti Bože, za tento pokrm, ktorý si nám požehnal. Pomôž nám, aby sme nezabúdali na hladných a biednych ľudí a vedeli sa veľkodušne s nimi podeliť o chlieb. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu…

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen


Aktuálne protiepidemické opatrenia

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši. Sv. omše môžete doma sledovať prostredníctvom TV alebo internetu.


Výzva nitrianskeho biskupa k modlitbe

Drahí bratia a sestry!

Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentický viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Aj po sviatočných dňoch sme v situácii, keď si nemôžeme dovoliť, aby tento prejav nášho človečenstva – kresťanstva v našom živote absentoval.
Mnohí obetavo slúžite svojím najbližším v rodine a mnohí v rôznych službách aj celkom neznámym, a to nielen preto, že je to Vaše zamestnanie. Patrí Vám náš obdiv a vďaka, ktorú nemožno vysloviť slovami. Kiež je Pán – ktorý nenechá bez odmeny ani jeden pohár vody podaný z lásky k nemu – Vašou najlepšou odmenou!
Povzbudzujem Vás preto bratia a sestry, napriek tomu, že situácia je mimoriadne vážna a ťažká, aby ste každý podľa svojich možností, schopností, osobnej zodpovednosti voči sebe samým, ako aj naším blížnym urobili všetko pre odvrátenie pandémie a jej následkov. Nezabudnime tiež pritom na to, aby sme si udržali vo svojich srdciach vieru, nádej, lásku, rozvahu a pokoj a rozvíjali tak kultúru starostlivosti.
My veriaci totiž vieme, že sú tu aj duchovné prostriedky, aby sme pomohli ozdraviť a ochrániť tento svet, nielen pred chorobami, ale aj pred zlom, hriechom. Preto Vás pozývam zapojiť sa diecézneho spoločenstva pod názvom „Päť minút pre Boha – päť minút pre  seba“
Počas celého mesiaca január sa každý večer o 20.00 hod. zjednoťme v krátkej modlitbe podľa svojich možností: pred krížom, či obrazom, modlitbou, alebo tichom uvedomení si Božej prítomnosti. V tomto čase, kde je to možné, nech zaznejú kostolné zvony.
Úmysel tejto modlitby si môže každý vzbudiť sám. Modlíme sa predovšetkým za ukončenie pandémie, za naše rodiny, za trpiacich, chorých, osamelých, zomierajúcich a za tých, ktorí nás v tomto čase opustili. Myslime tiež na tých, ktorí nám slúžia v každej oblasti života. Spoločná modlitba má veľkú duchovnú silu a môže nás uchrániť od mnohého zlého.
Odložme teda na chvíľku prácu, televízny program, prerušme rozhovor, naprogramujme si na mobiloch pripomienku… Bude to náš nový životný štýl, ktorý nám prinesie požehnanie, ozdravenie a posilu v  tomto čase. Veď sme si kľakli pred Bohom – ako kedysi dávno mudrci z Východu, ktorí sa domov vrátili „inou cestou“, ako noví ľudia obdarovaní vierou a novou perspektívou.
 
Váš biskup

Oznámenie dňa Veľkej noci v omši Zjavenia Pána

Milí bratia a sestry,Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka  je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 4. apríla.

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy,  v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni: začiatok Pôstneho obdobia – Popolcová streda 17.februára, Nanebovstúpenie Pána 13. mája, Zoslanie Ducha Svätého 23. mája, Prvá adventná nedeľa 28. novembra.

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen


Stanovisko KBS k aktuálnej situácii

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase obmedzenia verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“.

Môj Ježišu,

verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.

Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne

so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.

Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.