Úvod

Výročná farská poklona

štvrtok 11. júla 2019

Vo štvrtok 11. júla 2019, na sviatok sv. Benedikta z Nursie, sa konala vo farskom kostole v Urminciach celodenná výročná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.


POŽEHNANÉ LETO

Prajeme všetkým žiakom, študentom ako aj dospelým požehnané a príjemné prázdninové a dovolenkové letné obdobie. Pán nech Vás sprevádza na všetkých Vašich cestách svojou ochranou a požehnaním!


Hody v Horných Štitároch

Pri príležitosti sviatku Božského Srdca sa konala v nedeľu 30. júna 2019 filiálna hodová slávnosť v Horných Štitároch. Slávnosť začala o 10.15 hod. litániami pred sochou Božského Srdca, potom sprievod pokračoval ku Kostolu Božského Srdca. Hlavným celebrantom a hodovým kazateľom bol vdp. Jozef Šafár, farár z farnosti Horné Obdokovce. 


Slávnosť Corpus Christi

Vo štvrtok 20. júna 2019 sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omša v Urminciach bola spojená s eucharistickou procesiou. Do procesie sa zapojili prvoprijímajúce i ostatné deti, birmovanci, speváci i hasiči v slávnostných uniformách.


Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 25. mája a v nedeľu 26. mája 2019  sa uskutočnila v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania žiakov 3. ročníka z Urminiec, Horných Štitár a Hajnej Novej Vsi. K prvému svätému prijímaniu pristúpilo spolu 16 detí.

Sprevádzajte prvoprijímajúce deti a ich rodičov svojimi modlitbami.


TURÍCE V NAŠEJ FARNOSTI

Celkovo 78 mladých kresťanov v našej farnosti prijalo v nedeľu 19. mája 2019 sviatosť birmovania. Slávnostnú sv. omšu vo farskom kostole sv. Michala Archanjela celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár. Sprevádzajte našich birmovancov modlitbami.


Birmovanci a pútnici v Ríme

Naši birmovanci absolvovali púť do Ríma a Assisi. Na svojej púti do Večného mesta sa stretli s pápežom Františkom na Námestí sv. Petra, navštívili štyri hlavné rímske baziliky a ďalšie najvýznamnejšie pamätihodnosti Ríma. Cestou späť sa zastavili aj v rodisku sv. Františka Assiského.