Úvod

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

Novéna k Duchu Svätému 2020


FARSKÉ OZNAMY

7. veľkonočná nedeľa

Urmince, Horné Štitáre a Hajná Nová Ves

 • Prečítajte si pozorne Liturgické a hygienické usmernenia alebo INFO v skratke.
 • Na dnešnú nedeľu 24.5. sa po sv. omši uskutoční pravidelná zbierka na katolícke masmédia.
 • Pripravujeme Farské listy k štitárskym hodom. Príspevky môžete posielať do redakcie alebo na farský úrad.
 • Slávnosť Prvého sv. prijímania sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu rodičia prvoprijímajúcich rozhodli preložiť na budúci rok.
 • Sv. omše budú buď vonku alebo v kostole. Vstup zabezpečuje organizačná služba (rúško, dezinfekcia, označené miesto, odstup, prijímanie do ruky….) Osobitné sv. omše budú pre seniorov.
 • Úmysly sv. omší pokračujú ako boli nahlásené, ostatné sa odkladajú na II. polrok, nové sa neprihlasujú. Ďakujem tým, ktorí ma požiadali o odslúženie sv. omší počas neverejných sv. omší.
 • Sv. spoveď budem vysluhovať v týždni cca 15 min pred sv. omšou
 • Pred ani po sv. omše nie sú spoločné modlitby. Príchod na bohoslužbu 15 min pred začiatkom. Sv. omše sú zatiaľ recitované a skrátené.
 • Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Modlievajme sa každodenne v tomto mesiaci Loretánske litánie.
 • Pápež František napísal veriacim krátky osobitný list na mesiac máj, v ktorom nás vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19.
 • Pokiaľ potrebujete nejakú radu, povzbudenie alebo usmernenie, môžete ma kontaktovať kedykoľvek telefonicky, mailom pripadne napísať SMS-ku.
 • Naďalej Vám vrelo odporúčam pravidelne sledovať sv. omše cez TV alebo internet. Prečítajte si k tomu aj krátky článok Ako sledovať sv. omšu z TV.
 • Odporúčam tiež sledovať pravidelne našu webovú stránku, kde sa snažím každý deň aktualizovať informácie, správy, ale aj uverejňovať príspevky na zamyslenie.
 • Blahoželám k narodeninám a k meninám všetkým Elám, Vanesám, Dušanom, Ivetám, Viliamom. Vyprosujem Vám najmä Božie požehnanie a zdravie a pozývam na sv. omšu.

INFO v skratke

 • Treba si prečítať pozorne hygienické a liturgické usmernenia ohľadne slávenia sv. omší (článok dole)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Sv. omše (v nedeľu) sú dobrovoľné a budú bývať v kostole alebo v prípade priaznivého počasia vonku (v Urminciach vo farskom amfiteátri, v Horných Štitároch na cintoríne pri kostole)
 • Seniorom sa odporúča zostať doma a sledovať sv. omše z TV. V prípade, že sa seniori nad 65 rokov rozhodnú ísť na sv. omšu, budú mať vyhradené bohoslužby!
 • Každý musí mať ústa a nos prekryté rúškom.
 • Pri vstupe na bohoslužbu sa riaďte pokynmi organizátorov (organizačná služba je povinná). Príchod na bohoslužbu max. 15 min pred začiatkom.
 • Pri vstupe na bohoslužbu Vám budú organizátori dezinfikovať ruky a ukážu Vám miesto, kde budete sedieť alebo stáť (je potrebné dodržiavať 2 m odstupy – okrem členov spoločnej domácnosti)
 • Vynecháva sa znak pokoja.
 • Sv. prijímanie sa rozdáva do rúk.
 • Na sv. prijímanie dodržujeme 2 m odstupy.
 • Pri odchode z bohoslužby je potrebné tiež dodržiavať 2 m odstupy.
 • Ak bude sv. omša vonku, môžete si doniesť so sebou prenosnú stoličku.

Ďakujeme, že rešpektujete všetky tieto opatrenia!


Liturgické a hygienické usmernenia

Už dnes v stredu 6. mája ráno sa v našej farnosti vo farskom kostole po takmer dvoch mesiacoch slávila prvá verejná sv. omša. Keďže stále čakáme na všetky inštrukcie a liturgické usmernenia a zabezpečujeme hygienické opatrenia i organizačnú službu, prosím preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť s určením bohoslužobného poriadku na nasledujúce dni. Niektorí si možno myslia, že stačí iba otvoriť kostol a pokračujeme. Nie je to také jednoduché, stále platia obmedzenia a riziko nákazy pretrváva. Zatiaľ Vás prosíme, milí veriaci, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce veľmi dôležité inštrukcie. 

 • Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí naďalej. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie.
 • Priame prenosy svätých omší cez elektronické médiá pokračujú. Vysielania priamych prenosov bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií, ako aj internetových kanálov tam kde je to možné budú pokračovať aj naďalej.
 • Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia známky respiračného ochorenia nie je možná. Prosíme veriacich vo vyššom veku, aby pre väčšie zdravotné riziko napriek všetkému ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách !!!!!!!!
 • Pre seniorov musí byť vyhradená samostatná bohoslužba. Seniorom nemožno však brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená. Dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.
 • Účasť na bohoslužbách v chrámoch musí byť pod dozorom organizačnej služby. V každom chráme, v ktorom sa budú sláviť bohoslužby pre verejnosť musí byť ustanovená služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel. Pri vstupe do chrámu je potrebné umiestniť písomnú informáciu o platných opatreniach.
 • Sedenie a státie v chrámoch je možné len na označených miestach. Je potrebné, aby v chráme boli vhodným a viditeľným spôsobom označené miesta na sedenie v laviciach (alebo na stoličkách) pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu „do hviezdice“ označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.
 • Tam, kde je to možné, nech sa prednostne konajú bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti). V prípade využitia exteriérov v blízkosti chrámu je treba zabezpečiť ozvučenie a dodržiavanie rozostupov medzi veriacimi. Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to uskutočniteľné.
 • V chrámoch je potrebné zabezpečiť vetranie a dezinfekciu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
 • V chrámoch treba minimalizovať možnosť a dobu osobného kontaktu. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja sa naďalej vynecháva, alebo nahrádza úklonom hlavy.
 • Hygienické opatrenia naďalej platia aj pre interiéry chrámov:
 1. Počas bohoslužieb musia mať účastníci ústa a nos prekryté rúškom.
 2. Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prosíme veriacich, aby si každý pri vstupe do chrámu vydezinfikoval ruky.
 3. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky.
 4. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva naďalej do rúk.
 5. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Veriacich prosíme, že nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou infekciou,  aby nedýchali kňazom na ruky, aby mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi.
 6. Veriaci, ktorí by z vážneho zdravotného dôvodu nemohli prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozornia kňaza pred bohoslužbou, a prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední.
 7. Pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.
 8. Dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety.

Zachovanie pokoja, ohľaduplnosti, trpezlivosti. Povzbudzujeme a prosíme veriacich o veľkú trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní týchto pravidiel v záujme osobného i spoločného dobra. Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov, predchádzanie zbytočným sporom, a prejavenie láskavosti aj obetavosti, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.


MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám
milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá  spolupracovať na Božom pláne.
Amen.

   Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.


List pápeža Františka všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu


MODLITBY PÁPEŽA FRANTIŠKA

K listu pápeža Františka sú pripojené texty dvoch modlitieb. Prvá z nich je stručnejšia a totožná s tou, ktorou Svätý Otec 11. marca zveril mesto Rím pod ochranu Panny Márie pred obrazom Matky Božej z pútnickej svätyne Divino Amore. Druhá modlitba je dlhšia a menuje rozličné skupiny osôb v kríze pandémie. Vyprosuje ochranu Matky Božej jej orodovaním u Boha v súvislosti so širšími dôsledkami krízy a jej výzvami pre ľudstvo, a to aj v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.
Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.
Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

– –

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.


NOVÉNA O PRÍHOVOR SV. KORONY

Nitrianske biskupstvo spracovalo a zverejnilo texty  Novény o príhovor svätej Korony za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození corona-vírusom. Sú prekladom nemeckého originálu Johannesa Hartla z Domu modlitby v Augsburgu. Preklad bol schválený nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom.


Požehnanie jedla vo veľkonočnom období

Požehnanie jedla vo veľkonočnom období

Požehnanie veľkonočných jedál – Veľká noc 2020