Rozpis Lektorov

            Služba lektorov pochádza už z predkresťanského židovského náboženského života. V minulosti bol lektorát druhým stupňom nižších svätení; dnes patrí lektorát medzi tzv. cirkevné služby – „ministériá“ a nie je už vyhradený len kandidátom kňazstva, ale je možné zveriť ho aj veriacim. Úlohou lektora v liturgickom zhromaždení je prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia. Môže prednášať aj úmysly modlitby veriacich a ak nie je žalmista, aj žalm medzi čítaniami.    

Službukonajúcim lektorom odporúčam stránku Liturgické čítania na každý deň: www.Ic.kbs.sk
                                  

JÚN  2021

1. utorok Hajná Nová Ves Illášová M.
2. streda Urmince Grmanová M.
3. štvrtok Hajná Nová Ves Verbeníková B., Vaváková G.
Horné Štitáre Koleková J., Uhrík M.
Urmince Chudá M., Rybanský J.
4. piatok Urmince Palušová M.
5. sobota Urmince Lackovičová D., Kopec M.
6. nedeľa Hajná Nová Ves Bistáková D., Bisták Ľ.
Horné Štitáre Balajková O., Chochula J.
Urmince Bagová A., Ďurík M.
   
7. pondelok Urmince Patáková Ľ.
8. utorok Hajná Nová Ves Gajdošová Š.
9. streda Urmince Bobula J.
10. štvrtok Horné Štitáre Chromíková M.
11. piatok Urmince Streďanská M., Streďanský M.
12. sobota Urmince Žitňanská B., Rybanský J.
13. nedeľa Hajná Nová Ves Mikulášová J.,

Bistáková D.

Horné Štitáre Machová Z., Šmelcer M.
Urmince Bagová A., Bobula P.
   
14. pondelok Urmince Grmanová M.
15. utorok Hajná Nová Ves    Illášová M.
16. streda Urmince Chudá M.
17. štvrtok Horné Štitáre Uhrík M.
18. piatok Urmince Palušová M.
19. sobota Urmince Patáková Ľ., Kopec M.
20. nedeľa Hajná Nová Ves Vaváková G., Bisták Ľ.
Horné Štitáre Leitmanová M., Vančo M.
Urmince Lackovičová D., Ďurík M.
 
21. pondelok Urmince Žitňanská B.
22. utorok Hajná Nová Ves    Verbeníková B.
23. streda Urmince Bobula J.
24. štvrtok Horné Štitáre Záňová Ľ., Chochula J.
25. piatok Urmince Bagová A.
26. sobota Urmince Grmanová M., Rybanský J.
27. nedeľa Hajná Nová Ves    Bistáková D.,

Mikulášová J.

Horné Štitáre Chromíková M., Šmelcer M.
Urmince Streďanská M., Streďanský M.
 
28. pondelok Hajná Nová Ves Vaváková G., Bisták Ľ.
Horné Štitáre Záňová Ľ., Vančo M.
Urmince Bagová A., Bobula P.
29. utorok Hajná Nová Ves Gajdošová Š.
30. streda Urmince Chudá M.

        Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas

             Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu služieb lektorov na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk