Rozpis Lektorov

            Služba lektorov pochádza už z predkresťanského židovského náboženského života. V minulosti bol lektorát druhým stupňom nižších svätení; dnes patrí lektorát medzi tzv. cirkevné služby – „ministériá“ a nie je už vyhradený len kandidátom kňazstva, ale je možné zveriť ho aj veriacim. Úlohou lektora v liturgickom zhromaždení je prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia. Môže prednášať aj úmysly modlitby veriacich a ak nie je žalmista, aj žalm medzi čítaniami.    

Službukonajúcim lektorom odporúčam stránku Liturgické čítania na každý deň: www.Ic.kbs.sk
                            SEPTEMBER  2021


1. streda Urmince Bobula J.
2. štvrtok Horné Štitáre Koleková J.
3. piatok Urmince Palušová M.
4. sobota Urmince Bagová A., Ďurík M.
5. nedeľa Hajná Nová Ves Vaváková G., Bisták Ľ.
Horné Štitáre Balajková O., Vančo M.
Urmince Grmanová M., Bobula P.
   
6. pondelok Urmince Chudá M.
7. utorok Hajná Nová Ves    Verbeníková B.
8. streda Urmince Lackovičová D.
9. štvrtok Horné Štitáre Uhrík M.
10. piatok Urmince Žitňanská B.
11. sobota Urmince Patáková Ľ., Kopec M.
12. nedeľa Hajná Nová Ves Bistáková D., Bisták Ľ.
Horné Štitáre Chromíková M., Šmelcer M.
Urmince Uhríková M., Rybanský J.
 
13. pondelok Urmince Grmanová M.
14. utorok Hajná Nová Ves    Gajdošová Š.
15. streda Hajná Nová Ves    Mikulášová J., Bisták Ľ.
Horné Štitáre Leitmanová M., Chochula J.
Urmince Streďanská M., Streďanský M.
16. štvrtok Horné Štitáre Koleková J.
17. piatok Urmince Palušová M.
18. sobota Urmince Chudá M., Bobula J.
19. nedeľa Hajná Nová Ves    Vaváková G., Verbeníková B.
Horné Štitáre Machová Z., Vančo M.
Urmince Lackovičová D., Ďurík M.
 
20. pondelok Urmince Bagová A.
21. utorok Hajná Nová Ves Illášová M.
22. streda Urmince Grmanová M.
23. štvrtok Horné Štitáre Uhrík M.
24. piatok Urmince Žitňanská B.
25. sobota Urmince Streďanská M., Streďanský M.
26. nedeľa Hajná Nová Ves Bistáková D., Bisták Ľ.
Horné Štitáre Záňová Ľ., Chochula J.
Urmince Patáková Ľ., Bobula P.
 
27. pondelok Urmince Uhríková M.
28. utorok Hajná Nová Ves    Verbeníková B.
29. streda Urmince Rybanský J.
30. štvrtok Horné Štitáre Koleková J.

 

 

        Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas

             Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu služieb lektorov na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk