Putovná kaplnka – filiálky

Apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

2. skupina: Hajná Nová Ves, Horné Štitáre

koordinátor skupiny: Štefánia Gajdošová – Hajná Nová Ves                                                      Danka Balajková  – Horné Štitáre   

P.

č.

Rodina

Adresa

Dátum

1. Štefánia Gajdošová Hajná N/ Ves 30.09.- 6.10.2018
2. Alžbeta Zmeteková Hajná N/ Ves 07.10.-13.10.2018
3. Anna Kalamarová Hajná N/Ves 14.10.-20.10.2018
4. Blažena Rybanská Hajná N/Ves 21.10.-27.10.2018
5. Terézia Šomogyová Hajná N/Ves 28.10.-03.11.2018
6. Veronika Verbeniková Hajná n/Ves 04.11.- 10.11.2018
7. Helena Komová Hajná n/Ves 11.11.-17.11.2018
8. Eva Gajdošová Hajná N/Ves 18.11.-24.11.2018
9. Amália Masaryková Hajná N/Ves 25.11.-1.12.2018
10. Erika Sedlárová Hajná N/Ves 02.12.-08.12.2018
11. Mária Kuklová Hajná N/Ves 09.12.-15.12.2018
12. Eva Beláková Hajná N/Ves 16.12.-22.12.2018
13. Margita Klasová Hajná N/Ves 23.12.-29.12.2018
14. Anna Stanovčáková Hajná N/Ves 30.12.-05.01.2019
15. Oľga Bahelková Hajná n/Ves 06.01.-12.01.2019
16. Danka Balajková Horné Štitáre 13.01.-19.01.2019
17. Vladimíra Hrošovská Horné Štitáre 20.01.-26.01.2019
18. Mária Chromíková Horné Štitáre 27.01.-02.02.2019
19. Oľga Machová Horné Štitáre 03.02.-09.02.2019
20. Janka Machová Horné Štitáre 10.02.-16.02.2019
21. Oľga Balajková Horné Štitáre 17.02.-23.02.2019
22. Viktória Bokorová Horné Štitáre 24.02.-02.03.2019
23. Mária Balážiková Horné Štitáre 03.03.-09.03.2019
24. Helena Kučerková Horné Štitáre 10.03.-16.03.2019
25. Zuzana Machová Horné Štitáre 17.03.-23.03.2019
26. Mária Chochulová Horné Štitáre 24.03.-30.03.2019
27. Anežka Žitňanská Horné Štitáre 31.03.-06.04.2019
28. Mária Haláková Horné Štitáre 07.04.-13.04.2019
29. Mária Krošláková Horné Štitáre 14.04.-20.04.2019
30 Marianna Hubová Urmince 21.04.-27.04.2019
31. Milan Ďurík Urmince 28.04.-04.05.2019
32. Lýdia Chudá Urmince 05.05.-11.05.2019
33. Božena Habajová Urmince 12.05.-18.05.2019
34. Anna Cifrová Klačany 19.05.-25.05.2019
35. Alena Bagová Urmince 26.05. – 01.06.2019
Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas
             Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk