Putovná kaplnka – filiálky

Apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

2. skupina: Hajná Nová Ves, Horné Štitáre

koordinátor skupiny: Štefánia Gajdošová – Hajná Nová Ves                                                      Danka Balajková  – Horné Štitáre  

P.č. Rodina Adresa Dátum 
1. Štefánia Gajdošová Hajná N/ Ves 9.2.-15.2.2020
2. Alžbeta Zmeteková Hajná N/ Ves 16.2.-22.2.2020
3. Anna Kalamarová Hajná N/Ves 23.2.-29.2.2020
4. Blažena Rybanská Hajná N/Ves 1.3.-7.3.2020
5. Terézia Šomogyová Hajná N/Ves 8.3.-14.3.2020
6. Veronika Verbeniková Hajná n/Ves 15.3.-21.3.2020
7. Helena Komová Hajná n/Ves 22.3.-28.3.2020
8. Eva Gajdošová Hajná N/Ves 29.3.-4.4.2020
9. Amália Masaryková Hajná N/Ves 5.4.-11.4.2020
10. Erika Sedlárová Hajná N/Ves 12.4.-18.4.2020
11. Mária Kuklová Hajná N/Ves 19.4.-25.4.2020
12. Eva Beláková Hajná N/Ves 26.4.-2.5.2020
13. Margita Klasová Hajná N/Ves 3.5.-9.5.2020
14. Anna Stanovčáková Hajná N/Ves 10.5.-16.5.2020
15. Oľga Bahelková Hajná n/Ves 17.5.-23.5.2020
16. Danka Balajková Horné Štitáre 24.5.-30.5.2020
17. Vladimíra Hrošovská Horné Štitáre 31.5.-6.6.2020
18. Mária Chromíková Horné Štitáre 7.6.-13.6.2020
19. Oľga Machová Horné Štitáre 14.6.-20.6.2020
20. Janka Machová Horné Štitáre 21.6.-27.6.2020
21. Oľga Balajková Horné Štitáre 28.6.-4.7.2020
22. Viktória Bokorová Horné Štitáre 5.7.-11.7.2020
23. Mária Balážiková Horné Štitáre 12.7.-18.7.2020
24. Helena Kučerková Horné Štitáre 19.7.-25.7.2020
25. Zuzana Machová Horné Štitáre 26.7.-1.8.2020
26. Mária Chochulová Horné Štitáre 2.8.-8.8.2020
27. Anežka Žitňanská Horné Štitáre 9.8.-15.8.2020
28. Mária Haláková Horné Štitáre 16.8.-22.8.2020
29. Mária Krošláková Horné Štitáre 23.8.-29.8.2020
30. Marianna Hubová Urmince 30.8.-5.9.2020
31. Milan Ďurík Urmince 6.9.-12.9.2020
32. Lýdia Chudá Urmince 13.9.-19.9.2020
33. Božena Habajová Urmince 20.9.-26.9.2020
34. Otília Merašická Urmince 27.9.-3.10.2020
35. Anna Cifrová Klačany 4.10.-10.10.2020
36<. Alena Bagová Urmince 11.10.-17.10.2020
Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas
             Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk