Putovná kaplnka – filiálky

Apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

2. skupina: Hajná Nová Ves, Horné Štitáre

koordinátor skupiny: Štefánia Gajdošová – Hajná Nová Ves                                                      Danka Balajková  – Horné Štitáre  

P. Rodina Adresa Dátum
1. Štefánia Gajdošová Hajná N/ Ves 2.6. – 8.6.2019
2. Alžbeta Zmeteková Hajná N/ Ves 9.6. – 15.6.2019
3. Anna Kalamarová Hajná N/Ves 16. 6. – 22.6.2019
4. Blažena Rybanská Hajná N/Ves 23.6. – 29.6.2019
5. Terézia Šomogyová Hajná N/Ves 30.6. – 6.7.2019
6. Veronika Verbeniková Hajná n/Ves 7.7.- 13.7.2019
7. Helena Komová Hajná n/Ves 14.7.- 20.7.2019
8. Eva Gajdošová Hajná N/Ves 21.7.- 27.7.2019
9. Amália Masaryková Hajná N/Ves 28.7.- 3.8.2019
10. Erika Sedlárová Hajná N/Ves 4.8.-10.8.2019
11. Mária Kuklová Hajná N/Ves 11.8.-17.8.2019
12. Eva Beláková Hajná N/Ves 18.8.- 24.8.2019
13. Margita Klasová Hajná N/Ves 25.8.- 31.8.2019
14. Anna Stanovčáková Hajná N/Ves 1.9. – 7.9.2019
15. Oľga Bahelková Hajná n/Ves 8.9. – 14.9.2019
16. Danka Balajková Horné Štitáre 15.9. – 21.9.2019
17. Vladimíra Hrošovská Horné Štitáre 22.9. – 28.9.2019
18. Mária Chromíková Horné Štitáre 29.9.- 5.10.2019
19. Oľga Machová Horné Štitáre 6.10. – 12.10.2019
20. Janka Machová Horné Štitáre 13.10. – 19.10.2019
21. Oľga Balajková Horné Štitáre 20.10. – 26.10.2019
22. Viktória Bokorová Horné Štitáre 27.10. – 2.11.2019
23. Mária Balážiková Horné Štitáre 3.11. – 9.11.2019
24. Helena Kučerková Horné Štitáre 10.11. – 16.11.2019
25. Zuzana Machová Horné Štitáre 17.11. – 23.11.2019
26. Mária Chochulová Horné Štitáre 24.11.-30.11.2019
27. Anežka Žitňanská Horné Štitáre 1.12.-7.12.2019
28. Mária Haláková Horné Štitáre 8.12. – 14.12.2019
29. Mária Krošláková Horné Štitáre 15.12.-21.12.2019
30. Marianna Hubová Urmince 22.12 .- 28.12.2019
31. Milan Ďurík Urmince 29.12. 2019 – 4.1.2020
32. Lýdia Chudá Urmince 5.1. – 11.1.2020
33. Božena Habajová Urmince 12.1.-18.1.2020
34. Anna Cifrová Klačany 19.1.-25.1.2020
35. Alena Bagová Urmince 26.1. – 01.2.2020
Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas
             Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk