Putovná kaplnka – filiálky

Apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

2. skupina: Hajná Nová Ves, Horné Štitáre

koordinátor skupiny: Štefánia Gajdošová – Hajná Nová Ves                                                      Danka Balajková  – Horné Štitáre  

P.č. Rodina Adresa Dátum 
1. Štefánia Gajdošová Hajná N/ Ves 18.10.-24.10.2020
2. Alžbeta Zmeteková Hajná N/ Ves 25.10.-31.10.2020
3. Anna Kalamarová Hajná N/Ves 1.11.-7.11.2020
4. Blažena Rybanská Hajná N/Ves 8.11.-14.11.2020
5. Terézia Šomogyová Hajná N/Ves 15.11.-21.11.2020
6. Veronika Verbeniková Hajná n/Ves 22.11.-28.11.2020
7. Helena Komová Hajná n/Ves 29.11.- 5.12.2020
8. Eva Gajdošová Hajná N/Ves 6.12.-12.12.2020
9. Amália Masaryková Hajná N/Ves 13.12.-19.12.2020
10. Erika Sedlárová Hajná N/Ves 20.12.-26.12.2020
11. Mária Kuklová Hajná N/Ves 27.12.-2.1.2021
12. Eva Beláková Hajná N/Ves 3.1.-9.1.2021
13. Margita Klasová Hajná N/Ves 10.1.-16.1.2021
14. Anna Stanovčáková Hajná N/Ves 17.1.-23.1.2021
15. Oľga Bahelková Hajná n/Ves 24.1.-30.1.2021
16. Danka Balajková Horné Štitáre 31.1.-6.2.2021
17. Vladimíra Hrošovská Horné Štitáre 7.2.-13.2.2021
18. Mária Chromíková Horné Štitáre 14.2.-20.2.2021
19. Oľga Machová Horné Štitáre 21.2.-27.2.2021
20. Oľga Balajková Horné Štitáre 28.2.-6.3.2021
21. Janka Machová Horné Štitáre 7.3.-13.3.2021
22. Viktória Bokorová Horné Štitáre 14.3.-20.3.2021
23. Mária Balážiková Horné Štitáre 21.3.-27.3.2021
24. Helena Kučerková Horné Štitáre 28.3.-3.4.2021
25. Zuzana Machová Horné Štitáre 4.4.-10.4.2021
26. Mária Chochulová Horné Štitáre 11.4.-17.4.2021
27. Anežka Žitňanská Horné Štitáre 18.4.-24.4.2021
28. Mária Haláková Horné Štitáre 25.4.-1.5.2021
29. Mária Krošláková Horné Štitáre 2.5.-8.5.2021
30. Marianna Hubová Urmince 9.5.-15.5.2021
31. Milan Ďurík Urmince 16.5.-22.5.2021
32. Lýdia Chudá Urmince 23.5.-29.5.2021
33. Božena Habajová Urmince 30.5.-5.6.2021
34. Otília Merašická Urmince 6.6.-12.6.2021
35. Anna Cifrová Klačany 13.6.-19.6.2021
36<. Alena Bagová Urmince 20.6.-26.6.2021
 
  Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk