Počas pandémie

Modlitba za Slovensko v čase pandémie


PASTIERSKY LIST

Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva

Drahí bratia a sestry!
Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý: Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.

Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť? Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch. Sme aj veriaci katolíci a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej rodine národov. Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme zdravie, šťastie a hojné Božie požehnanie. A hoci dnešný deň slávime, s istou bolesťou si však uvedomujeme, že na nastávajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia. Oprávnene teda máme strach o seba i svojich drahých. Preto by nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne novoročné vinše skoro a bohato naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v novom roku príde a čo nás čaká, je v našich rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie požehnanie prameniace z múdrej Pánovej prozreteľnosti.

O štedrom požehnaní sme počuli v dnešných liturgických čítaniach. Z Knihy Numeri sme čítali, ako Pán posiela Mojžiša za Áronom a jeho synmi, aby v Božom mene žehnali všetok ľud. So žalmistom sme volali: „Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás!“ A prosili sme „nech nás Pán požehná, a nech si ho ctia všetky končiny zeme“. Celá novoročná bohoslužba je našou spoločnou prosbou o požehnanie. Žiadame oň všemohúceho Boha, ktorý je Pán sveta i času. Ale nežiadame ako cudzí, či Bohu neznámi. Práve naopak! Veď v Liste Galaťanom svätý Pavol zdôrazňuje, že v Ježišovi Kristovi nás Boh prijal za svoje deti: „Nie si otrok, ale syn!“ Napokon nám svätý Lukáš pripomína Vianoce – teda tú zázračnú chvíľu, keď Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, aby nás vykúpil a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Toto je najhlbší dôvod sviatočnej radosti dnešného dňa. Vďaka Božej láske sa aj my – skrze Krista narodeného z Panny Márie Bohorodičky – stávame Božími deťmi! Toto synovstvo a dcérstvo sme prijali ako svätý dar, keď sme boli pokrstení. A tento dar zostáva s nami po celý život aj v tomto novom roku, ktorý začíname modlitbou k nebeskému Otcovi o požehnanie. My vaši biskupi chceme v tomto pastierskom liste pripomenúť dôležitosť duchovného smerovania nás veriacich – i celej spoločnosti –, aby sme boli počas nastávajúceho roka otvorení tomu potrebnému požehnaniu dobrotivého Pána Boha.

Náš pozitívny vzťah k Bohu, ktorý mnohí ľudia vnímajú ako vzťah k pravej Láske, Pravde, Vernosti a najvyššiemu Dobru, odporúčame postaviť na prvé miesto všetkých našich snažení. Lebo vždy – či si to uvedomujeme alebo nie – sme Božie stvorenia a stále existujeme z Božej milosti (porovnaj Ján 1, 16; Skutky 17, 28). V tomto roku sa na Slovensku od 15. februára do 31. marca uskutoční celoštátne elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa koná opäť po desiatich rokoch. Je to známa a logisticky náročná udalosť s veľkým dosahom. Sčítanie má podať presnejší obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či chudobe, o jeho vzdelaní a kultúre. A má podať obraz aj o náboženskej situácii: o tom, koľko je na Slovensku veriacich – katolíkov latinského i gréckeho obradu, evanjelikov, pravoslávnych a iných, a koľko je takých, ktorí sa považujú za neveriacich. Otázka náboženskej viery a príslušnosti k cirkvi je dôležitá a vyžaduje si pravidelné spresnenie. Toto prihlásenie sa ku svojej cirkvi má za úlohu utvoriť čo najvernejší obraz o náboženskom stave obyvateľov Slovenska. Čo naši ľudia slobodne vyznávajú, kam nábožensky patria, kam ich zaradil ich krst, ktorý dosiaľ nepopreli. Žijeme v slobodnej a demokratickej spoločnosti, a preto môžeme bez obáv vyznávať svoju vieru. Využime to! Už sa nemusíme báť prenasledovania, a krstiť svoje deti nemusíme dávať tajne, ako to bolo v minulosti. Žijeme v Európe, ktorá vyrástla a dosiaľ čerpá zo židovsko-kresťanského duchovného dedičstva. Kristova Cirkev sa rozprestiera po celom svete (porovnaj Matúš 24, 14; Rimanom 1, 8; Kolosanom 1, 5). Patria do nej všetci, ktorí boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zahrnutí do nej sú aj tí, ktorí sa azda od cirkvi vzdialili; tí ktorí občas pochybujú o viere. Cirkev na všetkých týchto pamätá a stále ich pokladá za svojich synov a dcéry. Denne sa za nich modlí, aby vytrvali vo viere, aby niesli svoj kríž a aby nikdy nepopreli svoj krst. Pevne veríme, že Božia láska je väčšia ako naše srdce (porovnaj Prvý Jánov 3, 20) a dáva sa svetu aj pre nich (porovnaj Ján 3, 16). Nech aj títo pri sčítaní zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení; že srdcom patria do svojej cirkvi.
Francúzsko na jeseň minulého roka opätovne zakúsilo vlnu islamského terorizmu. Mnohé krajiny sveta odvtedy viac hľadia na túto ťažko skúšanú krajinu a vyjadrili jej aj úprimnú sústrasť. Pripomeňme si dlhodobý odvážny postoj tejto krajiny, ako ho vyjadruje jej prezident: „Zoči-voči fanatizmu si Francúzsko zachová svoje duchovné a hodnotové základy!“. Vieme, že Francúzsko je sekulárna krajina. A predsa – jej odhodlanie zachovať si „svoje duchovné a hodnotové základy“ je príkladné. O čo viac by sme mali byť odhodlaní my kresťania, keď ide o prihlásenie sa k svojim duchovným hodnotám a ku svojej viere!

Drahí bratia a sestry! Nie je našou úlohou odsudzovať tých, ktorí neveria. My si však buďme vedomí, že kresťanská viera je naše bohatstvo. Tak ako sa slobodne prihlásime k tomu, že sme muž či žena; ako sa prihlásime ku svojej národnosti – slovenskej, maďarskej, rómskej a inej – tak sa prihlásme aj k viere svojej cirkvi. Nepoprime to, čím sme, bez ohľadu na akékoľvek politické presvedčenie. Náš krst a naša príslušnosť k cirkvi nás ponad tieto rozdiely spája. Nech naše Slovensko ukáže, aké v skutočnosti je. A ak niekto popiera cirkev a Boha, nech sa – na svoju zodpovednosť – podľa toho zariadi. Je to vec jeho svedomia. My máme svedomie veriace. Slovensko patrí medzi kresťanské národy už tisíc rokov – od čias sv. Cyrila a Metoda. Keď sa vám prihovárame a povzbudzujeme vás, aby sme sa všetci priznali k svojmu krstu, tým sa my biskupi snažíme plniť úlohu nástupcov apoštolov: povzbudzovať a utvrdzovať všetkých vo viere.

Prosíme, bojujme dobrý boj viery (porovnaj Prvý Timotejovi 6, 12). Robme všetko, aby sme aj my raz počuli slová, ktoré čítame v poslednej knihe Nového zákona, v Zjavení apoštola Jána (2, 13): „Pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa“. Ježiš všetkým sľubuje: „Kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi“ (Lukáš 12, 8). Priznajme sa k Ježišovi Kristovi! Samozrejme, v novom roku svoju vieru nielen s odvahou vyznajme, ale podľa nej aj žime! Buďme verní evanjeliu vo svojich skutkoch. Buďme pre našu krajinu soľou a svetlom. Usilujme sa čo najviac prispievať k spoločnému dobru. Nebojme sa námahy. Naša viera nech nás posilňuje zostať v prvej línii všetkých dobrých zápasov. Nech nás posilňuje, aby sme sa neschovávali za druhých a nepýtali sa, čo iní môžu urobiť pre nás, ale čo my – ako Kristovi učeníci – môžeme urobiť pre všetkých. Kde je lakomstvo, preukážme štedrosť. Kde je nenávisť, prejavme lásku. Kde je hnev, rozsievajme pokoj. „Žehnajte a nepreklínajte“, hovorí Sväté písmo (Rimanom 12, 14).

Keď teda dnes slávnosťou Bohorodičky Panny Márie vstupujeme do nového roka a prosíme o Božie požehnanie, pripomeňme si, že aj my sami máme druhých požehnávať a byť pre nich požehnaním.

Drahí bratia a sestry, začíname nový rok, v ktorom budeme môcť smelo vyznať svoju vieru aj príslušnosť ku svojej Cirkvi. Prihlásme sa k Ježišovi Kristovi a k jeho Matke Panne Márii. Otvorme sa aj týmto spôsobom pre potrebné Božie milosti a požehnanie do celého nasledujúceho roka.

Nech nás v ňom sprevádza materinská starostlivosť a nebeský príhovor Bohorodičky, Panny Márie!

Srdečne vás pozdravujú a žehnajú vaši biskupi!


Virtuálna návšteva farského chrámu v čase vianočného lockdownu


Modlitba k Pražskému Jezuliatku

Pane Ježišu, máme Ťa pred očami ako dieťa
a veríme, že si Boží Syn, ktorý sa stal človekom
skrze Ducha Svätého v lone Panny Márie.
Podobne ako v Betleheme,
aj my, spolu s Máriou a Jozefom,
anjelmi a pastiermi, sa Ti klaniame
a vyznávame, že si náš jediný Spasiteľ.
Stal si sa chudobným,
aby sme zbohatli z Tvojej chudoby:
daj, nech nikdy nezabúdame na chudobných
a na tých, ktorí trpia.
Ochraňuj naše rodiny,
žehnaj všetkým deťom celého sveta
a daj, nech nám vždy vládne láska,
ktorú si priniesol, aby robila náš život šťastnejším.
Dopraj všetkým ľuďom, Ježišu,
aby porozumeli posolstvo Božieho narodenia,
aby pochopili, že si prišiel darovať celej ľudskej rodine
svetlo, radosť a pokoj.
Lebo Ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.


NOVÝ BETLEHEM V URMINCIACH

Obec Urmince dala v tomto roku vyhotoviť krásny vyrezávaný betlehem, ktorý počas vianočných sviatkov zdobí Námestie sv. Michala v centre Urminiec.


Sviatok Panny Márie Guadalupskej

V sobotu 12. decembra ráno na počesť Panny Márie z Guadalupe bude pápež František sláviť liturgiu v Bazilike svätého Petra. Zvyčajne každý rok v decembri prichádzajú milióny pútnikov do mariánskej svätyne v Guadalupe, najväčšieho pútnického miesta na svete. Vlani ich bolo takmer 11 miliónov. Mexiko je však v súčasnosti jednou z krajín, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou.
Mariánsky sviatok na pútnickom mieste sa vzťahuje na udalosti medzi 9. a 12. decembrom 1531. Podľa správy sa indiánskemu pastierovi, ktorý konvertoval na kresťanstvo, Juan Diego Cuauhtlatoatzinovi zjavila počas štyroch dní Božia Matka, ktorá hovorila jeho rodným jazykom a nechala svoj obraz na jeho veľkom plášti utkanom z hrubých a drsných agávových vlákien. Na žiadosť Panny Márie bol na mieste jej zjavení na úpätí vrchu Tepeyac postavený veľký kostol, v ktorom je uctievaný zázračný obraz Panny Márie Guadalupskej. “Guadalupana” je patrónkou Mexika, Latinskej Ameriky a celej Ameriky, Filipín, domorodého obyvateľstva a nenarodených detí.

Vedeli ste, že…

 • V zreničke oka Panny Márie na obraze vidieť sediaceho indiána s dlhými vlasmi. Vedľa neho sedí starší plešatý človek s bielou bradou, s baskickými črtami, z oka mu padá slza. V tejto postave mnohí identifikovali španielskeho biskupa. Uprostred vidno človeka v mužnom veku s bradou a fúzmi. Je obrátený smerom k sediacemu biskupovi. Jedná sa o indiána Juana Diega vo chvíli, keď otvára svoju tilmu, v ktorej doniesol biskupovi červené ruže.
 • Americká agentúra pre letectvo a vesmír NASA robila vedecké výskumy na obraze Panny Márie Guadalupskej, ktorý je na zástere sv. Juana Diega, (domorodcami nazývanej „tilma“), a zistili, že obraz nebol namaľovaný ľudskou rukou.
 • Oftalmologické štúdie vykonané na očiach Márie ukázali, že na približujúce sa svetlo sietnica reaguje rovnako ako sietnica živého oka.
 • Teplota vlákna tkaniny, z ktorej bola tilma zhotovená, udržiava konštantnú teplotu 36,6 °C, čo je teplota zdravého človeka.
 • Prostredníctvom fonendoskopu počuť pod opaskom odevu Panny Márie tep 115/min, čo zodpovedá pulzu ľudského plodu.
 • Podľa agentúry NASA materiály, ktoré tvoria farby obrazu, nepatria k prvkom známym na Zemi. Ba čo viac, prostredníctvom laserových lúčov je vidieť, že farby textílie sú tesne nad plátnom, bez toho, aby sa ho dotýkali.
 • A ešte jedna pozoruhodnosť: hviezdy viditeľné na plášti Panny Márie odrážajú presnú konfiguráciu neba nad Mexikom v zimnom slnovrate, v deň, keď došlo k zázraku – 12 . decembra 1531.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

8. december

 

V utorok 8. decembra 2020 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sv. omše v našej farnosti nasledovne: v Hajnej o 16.30 hod., v Štitároch o 17.30 hod. a v Urminciach o 18.30 hod.

Deväť mesiacov pred sviatkom Narodenia Panny Márie, uprostred adventného obdobia si každoročne 8. decembra pripomíname veľký mariánsky sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Dogma o tomto tajomstve bola slávnostne vyhlásená na Prvom vatikánskom koncile 8. decembra 1854 pápežom Piom IX.. Štyri roky po vyhlásení dogmy sa Panna Mária zjavila sv. Bernadete Soubirousovej v Massabielskej jaskyni v Lurdoch. Keď sa jej Bernadeta opýtala, kto je, ako sa volá, Panna Mária jej pri jednom zjavení odpovedala: Som Nepoškvrnené Počatie.

Od roku 1953 pravidelne prichádzajú pápeži na Španielske námestie v centre Ríma pred sochu Immaculaty, aby modlitbou vyprosovali ochranu pre obyvateľov Ríma. Aj dnes ráno pred úsvitom prišiel pápež František súkromne k mariánskemu stĺpu. Na znak úcty položil kyticu bielych ruží a v modlitbe prosil Pannu Máriu, aby „s láskou bdela nad Rímom a jeho obyvateľmi, zveriac jej všetkých, ktorí sú v tomto meste i vo svete sužovaní chorobou a skľúčenosťou“. Pápež František sa pred sochou Immaculaty zdržal asi štvrť hodinu, potom sa presunul do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa pomodlil pred milostivou ikonou Bohorodičky Salus Populi Romani a slávil svätú omšu v Kaplnke jasličiek.

MODLIME SA:
Svätý Bože,
nepoškvrneným počatím Panny Márie
pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi
a pre budúce zásluhy jeho smrti
uchránil si ju od každého hriechu;
prosíme ťa, daj,
aby sme na jej orodovanie
aj my prišli k tebe s čistým srdcom.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

 


Sv. Ambróz, patrón včelárov

Sv. Ambróz patrí spolu s Augustínom, Hieronymom a Gregorom Veľkým medzi západných veľkých učiteľov Cirkvi. V rokoch 374 – 397 pôsobil ako biskup v Miláne. Bol obratným diplomatom, ktorý presadil závery Prvého nicejského koncilu na Západe a výrazne ovplyvnil politiku cisára Theodosia I. Bol zároveň plodným spisovateľom v oblasti dogmatiky a exegézy a výrazným odporcom heréz. Mal značný vplyv najmä na sv. Augustína.

Prečo sa stal patrónom včelárov? Legenda hovorí, že ako malé dieťa spal v kolíske. Priletel k nemu roj včiel, sadol mu na tvár a do úst mu včely vkladali med. Bez jediného uštipnutia zase roj včiel odletel. Aj preto býva často zobrazovaný ako biskup so včelím úľom. Jeho život sa vyznačoval múdrosťou, pracovitosťou a svedomitosťou, čo pripomína prácu usilovných včiel.


Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dnes vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“. O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od dnešného dňa do 8. decembra 2021.

 Sv. Ondrej, apoštol

Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide, v mestečku na brehu Tiberiadského jazera neďaleko Kafarnauma. Jeho otec sa volal Jonáš (Ján) a jeho mladším bratom bol Šimon – Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci. Pôvodom bol rybár – ako celá jeho rodina. Detstvo a mladosť prežil v Betsaide, neskôr sa s bratom Šimonom usadili v prístavnom meste Kafarnaum.

Podľa tradície ho v hlavnom meste Achájska v Patrase na podnet cisárskeho vladára Egea ukrižovali na kríži v podobe písmena X. Po páde Carihradu v roku 1206 pozostatky sv. Ondreja preniesli do katedrály v Amalfi (južne od Neapolu).


Spojme sa v modlitbe za tých, ktorí trpia pre svoju vieru

V stredu 25. novembra 2020 budeme prežívať deň, ktorý je označený ako Červená streda. V mnohých mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí, sa načerveno rozsvietia verejné budovy, chrámy a iné významné pamiatky. Červená farba je znakom mučeníkov. Červená streda je deň, keď si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. V našich osobných modlitbách i pri slávení svätej omše pamätajme v modlitbe na našich bratov a sestry, ktorí trpia pre svoju vieru. Ich hrdinské svedectvo nech posilňuje našu osobnú vieru.

Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní pre vieru alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. A situácia sa, žiaľ, nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom,“ uvádza ACN.

Napriek faktu, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa o tejto skutočnosti hovorí málo alebo vôbec. V krajinách, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú. V týchto vzdialených častiach sveta každý jeden deň kvôli svojej viere zomrie až 11 kresťanov.

Dnes, v čase globálnej pandémie koronavírusu sú v krajinách ako napríklad Pakistan, India, Sýria, Irak, či Burkina Faso, Južný Sudán alebo Mali diskriminovaní ešte viac. Tvoria totiž najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. S príchodom opatrení stratili aj to málo, čo mali – aspoň nejakú prácu a spôsob obživy. Za týmito znepokojujúcimi číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej.


Pre pandémiu bude možné získať „dušičkové“ odpustky celý november

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
Dekrét s podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.


Sv. Katarína Alexandrijská

Katarína sa pravdepodobne narodila okolo roku 290 a bola dcérou bohatého aristokrata. Popri bohatstve vlastnila aj výnimočnú krásu a vysokú inteligenciu, bola nadanou žiačkou najslávnejších učiteľov a ovládala viacero jazykov. V mladom veku dosiahla vysoký stupeň poznania. Kvôli jej aristokratickému pôvodu a kráse, bohatstvu a učenosti sa o ňu uchádzali mnohí mladí muži, avšak ona sa chcela vydať len za muža, ktorý by jej bol rovnocenný vo vznešenosti, kráse, bohatstve a múdrosti. Pustovník, ktorého jej matka poprosila o radu, odpovedal, že pozná veľmi dobre jedného muža, ktorého múdrosť je ešte väčšia ako múdrosť jej dcéry a ktorý je kráľom nad celým stvorením.

Katarína sa nechala pokrstiť. V tom čase sa v Alexandrii zdržiaval cisár Maximinus Daia (308 – 313) a vyžadoval od ľudí pod vyhrážkou mučenia a smrti, aby obetovali rímskym bohom. Katarína ostro odsúdila jeho kult bohov. Cisár bol premožený jej krásou a múdrosťou a sľúbil, že z nej urobí cisárovnú, ak sa vráti k viere v bohov. Cisár dal predvolať päťdesiatich slávnych filozofov, ktorí mali diskutovať s Katarínou. Ona však presvedčila vzdelancov o kresťanskej viere. A keď dokonca prosili o krst, cisár ich dal popraviť, Katarínu však nechal mučiť. Keď prestála mučenie, nielen cisárovná, ale aj blízky priateľ cisára a ďalších 200 vojakov sa prihlásilo k viere v Krista. Maximinus Daia nechal všetkých popraviť, ako poslednú Katarínu.


Sv. Alžbeta Uhorská

Bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. Vychovávaná bola na hrade Wartburg v Durínsku. Po dovŕšení 14 rokov sa zosobášila s grófom Ľudovítom IV. Sv. Alžbeta užívala síce kniežací majetok, no nie pre seba, ale pre chudobných a chorých, pretože jej život bol zreteľne poznačený ideálmi jej súčasníka sv. Františka z Assisi. Príbuzným jej manžela sa takéto správanie vôbec nepáčilo. Po manželovej smrti, ju z hradu vyhnali. V meste Marburg v roku 1229 založila nemocnicu. Pri nemocnici si dala zariadiť skromný byt podľa františkánskej špirituality a tam žila v službe chorým a chudobným. Keď sa o tom dozvedel jej otec Ondrej II., dal po ňu poslať, ona však odmietla so slovami, že žije dobrovoľne v chudobe, nič jej nechýba a je šťastná.

Bože, otec chudobných, svätej Alžbete si udelil milosť, že v chudobných videla a uctievala samého Krista, na jej orodovanie dopraj aj nám, aby sme s neúnavnou láskou pomáhali chudobným a trpiacim. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Sv. Martin z Tours

El Greco – Sv. Martin (1597-1599)

V meste Amiens sa odohral ten známy príbeh, keď Martin stretol pri svojej ceste na koni žobráka, ktorý sa triasol zimou. Martin všetko rozdal, nemal pri sebe nič, a tak mu dal polovicu svojho plášťa. Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Ježiš odetý polovicou plášťa, ktorý Martin daroval žobrákovi. Aj nám Kristus vraví: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.


Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

Stretnutie pápeža Leva Veľkého s Attilom (Raffael Santi 1514)

Podľa tradície pápež Lev Veľký roku 452 zabránil zničeniu mesta Ríma, keď sa vybral bez zbraní za vodcom Hunov Attilom, ktorý chcel zničiť Rím. Našiel ho pri brehoch rieky Pád pri Mantove. Presvedčil ho, aby ušetril Rím od zničenia. Na počudovanie všetkých Attila vtedy vyhovel pápežovi, nechal mesto na pokoji a odtiahol preč. O niekoľko rokov neskôr (r. 455) zase ohrozoval mesto Rím kmeň Vandalov. Pápež znova žiadal o mier. Nepodarilo sa mu však celkom uprosiť ich kráľa Gensericha. Dosiahol aspoň toľko, že pri štrnásťdennom drancovaní Ríma ušetria životy obyvateľov. Mesto však olúpili takmer o všetko.

Pápež Lev sa zapísal do dejín ako obranca pravej viery, ochranca slabých a trpiacich, ale aj ako posol mieru. Bol veľmi pokorným mužom. Zachovalo sa po ňom mnoho listov, spisov a kázní. Zomrel roku 461. Pochovaný je v bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Ako prvý spomedzi pápežov dostal titul Veľký.


Sviatok sv. Imricha, patróna obce Hajná Nová Ves

— 4. november – –

Dobrotivý Bože, ty si svätého Imricha v kvete mladosti prijal do spoločenstva svojich svätých; na jeho príhovor nám pomôž, aby sme si uprostred pokušení tohto sveta zachovali čistotu srdca.
Skrze Krista nášho Pána.


Verejné slávenie obmedzené!

od 15.10. 2020 do 23.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená,“ povedal pre TK KBS Martin Kramara s tým, že KBS o danej veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia informácií pre kňazov.


Kto môže prísť na sv. omšu do chrámu?

od 15.10. 2020 do 23.10.2020

Drahí veriaci,

z nariadenia hlavného hygienika SR je od 15. októbra slávenie verejných bohoslužieb možné iba s limitom 6 osôb, vrátane kňaza a asistencie.

Z tohto dôvodu sa až do odvolania na sv. omši môžu zúčastniť iba kňaz, kostolník a maximálne 4 osoby z rodiny, ktorá si daný úmysel sv. omše nahlásila.

Ďakujem za pochopenie!


Zmeny od 1.10. do 14.10.2020

Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR od 1. októbra 2020 až do odvolania môže byť počas sv. omše alebo iného liturgického slávenia (svadby, krstu a pod.) prítomných v jednom okamihu v kostole najviac 50 osôb (vrátane kňaza, organizačnej služby, kostolníka, miništrantov…). Z tohto dôvodu musíme žiaľ pristúpiť k určitým úpravám, ktoré sme ešte nerealizovali, a preto sa na prvý pohľad môžu zdať zvláštne. Vzhľadom na hygienické obmedzenia sú však potrebné, aby nenastali komplikácie:

 • Na sv. omši môže byť najviac 50 osôb. Cez pracovné dni to asi nebude problém. Komplikovanejšia situácia môže nastať v nedeľu. To si bude vyžadovať viac trpezlivosti, ohľaduplnosti a vzájomného pochopenia. Niekoľko miest (cca 5) bude vždy rezervovaných pre ľudí, ktorí majú zahlásený úmysel danej sv. omše. Po naplnení počtu už nebude možné vstupovať do kostola, aby sa počet nenavýšil.
 • Vstup do kostola bude možný len cez jeden hlavný vchod kostola (vrátane miništrantov). Je to z dôvodu počítania prítomných ľudí. Do počtu prítomných sa automaticky započítavajú aj kňaz, kostolník, lektor, organizačná služba (1-2 osoby) a miništranti.
 • Rozpis sv. omší počas tohto týždňa zostáva v platnosti.
 • V sobotu večer bude o 18.30 vyhradená v Urminciach večerná sv. omša pre starších.
 • Kto sa nebude môcť zúčastniť v nedeľu sv. omše v chráme, má udelený dišpenz a môže sledovať sv. omše prostredníctvom internetu alebo TV.
 • Veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., prosíme, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom TV alebo internetu.
 • Sv. omše budú tiché, bez spevu.
 • Pri vstupe do kostola je potrebné sa riadiť pokynmi organizačnej služby, aplikovať dezinfekciu, každý musí mať rúško na tvári, treba zachovať odstupy, uplatniť sedenie šachovnicovým spôsobom (okrem osôb spoločnej domácnosti), sv. prijímanie sa podáva na ruku.

Ďakujeme za pochopenie! 

Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka – oroduj za nás.


Usmernenia v skratke

platné od 1.10. do 14.10.2020


Informácie z Biskupského úradu


 

Západ slnka…


 

Sväté prijímanie sa bude naďalej prednostne podávať do rúk

Bratislava 19. júna (TK KBS) Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Vyplýva to z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré úrad zverejnil dnes.

Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na základe opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti a predchádzanie konfliktom. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.

Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.) Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii). Je potrebné dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety.

Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo úsmevom. Odporúča sa v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky).

Ako je už známe, z opatrení Úradu verejného zdravotníctva vyplýva povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, že vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Úrad odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch alternovať. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Pokiaľ je to možné je treba usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách.

Úrad tiež odporúča vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Martin Kramara, hovorca KBS


Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku:

https://www.tkkbs.sk/semafor


MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám
milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá  spolupracovať na Božom pláne.
Amen.

   Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

 


List pápeža Františka všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu


MODLITBY PÁPEŽA FRANTIŠKA

K listu pápeža Františka sú pripojené texty dvoch modlitieb. Prvá z nich je stručnejšia a totožná s tou, ktorou Svätý Otec 11. marca zveril mesto Rím pod ochranu Panny Márie pred obrazom Matky Božej z pútnickej svätyne Divino Amore. Druhá modlitba je dlhšia a menuje rozličné skupiny osôb v kríze pandémie. Vyprosuje ochranu Matky Božej jej orodovaním u Boha v súvislosti so širšími dôsledkami krízy a jej výzvami pre ľudstvo, a to aj v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.
Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.
Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

– –

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.


NOVÉNA O PRÍHOVOR SV. KORONY

Nitrianske biskupstvo spracovalo a zverejnilo texty  Novény o príhovor svätej Korony za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození corona-vírusom. Sú prekladom nemeckého originálu Johannesa Hartla z Domu modlitby v Augsburgu. Preklad bol schválený nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom.


Požehnanie jedla vo veľkonočnom období

Požehnanie jedla vo veľkonočnom období

Požehnanie veľkonočných jedál – Veľká noc 2020

PASTORAČNÉ USMERNENIA PRE NAŠU FARNOSŤ

od 10. marca 2020  až do 6. mája 2020

 • Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska od 10. marca až do 6. mája 2020  sa nebudú v našej farnosti (ani v nedeľu) sláviť verejné sv. omše za účasti ľudí.
 • V kostoloch sa nekonajú ani spoločné pobožnosti (modlitba ruženca, krížová cesta). Prekladajú sa na iný termín všetky spoločné stretnutia, poučenia a nácviky.
 • Nevyhnutné administratívne žiadostí môžete vybaviť mailom či telefonicky (tel. kontakt 0905 166 516, mail: faraurmince@centrum.sk).
 • Naliehavé zaopatrovanie chorých môžete nahlásiť telefonicky (0905166516 alebo 038/5386120)
 • V prípade úmrtia sa budú konať pohrebné obrady bez zádušnej sv. omše za účasti najbližších príbuzných.
 • Čo sa týka sv. spovede, pokiaľ niekto potrebuje neodkladne sviatosť zmierenia, nech ma kontaktuje. V čase obmedzení a nemožnosti sa hromadne stretávať je dôležité vykonať si úkon ľútosti, ako nás k tomu povzbudzuje pápež František.
 • Odporúčame vám sledovať každodenné sv. omše na TV LUX v pracovné dni o 7.00, 12.00 a 18.30, v sobotu o 7.00 a 18.30 a v nedeľu o 10.30 a 18.30 hod. a prostredníctvom Rádia Lumen o 18.00 hod.
 • Okrem sledovania prenosov sv. omší Vás povzbudzujeme k súkromným domácim pobožnostiam, modlitbám, k čítaniu Božieho slova, rozjímaniu a k duchovným zamysleniam.
 • Obetujte každodenné modlitby, pobožnosti a pôsty za odvrátenie nákazy, za uzdravenie chorých, za pomoc pre lekárov a zdravotníkov.
 • Buďte v tomto čase, kedy platia viaceré obmedzenia, trpezliví, dodržiavajte všetky pokyny a hygienické opatrenia, aby sme každý svojou disciplinovanosťou a zodpovedným správaním zamedzili šíreniu vírusu.
 • Aktuálne informácie sledujte na webstránke našej farnosti farnosturmince.sk

Poznáte sv. Koronu – patrónku proti epidémiám?

V Taliansku, priamo uprostred pandémie koronavírusu, leží mestečko Anzu.Nachádza sa tam bazilika, v ktorej sú od 9. storočia uchovávané relikvie sv. Viktora a sv. Korony. Slovo „corona“ je latinským slovom pre korunu. Paradoxne, sv. Korona je považovaná za patrónku proti epidémií. Aj slovo koronavírus, ktoré momentálne hýbe svetom, je odvodené od slova koruna.

O sv. Korone vieme málo. Spolu so sv. Viktorom sú zaznamenaní v rímskych záznamoch o mučeníkoch. Ohľadom presného miesta ich umučenia sú stále určité nejasnosti. Väčšina sa však zhoduje, že zomreli v roku 170, za vlády Marka Aurélia, na príkaz rímskeho sudcu Sebastiána.

Legenda hovorí, že Viktor bol rímskym vojakom. Rimania zistili, že je kresťan. Priviedli ho pred sudcu Sebastiána, ktorý kresťanov nenávidel. Viktora nechal priviazať ku stĺpu a bičovať. Neďaleko bolo dievča menom Korona. Keď videla ako Viktora mučia, rozhodla sa umierajúcemu mužovi pomôcť v jeho agónii. Vyznala svoju kresťanskú vieru všetkým prítomným a utekala k miestu, kde mučili Viktora. Kľakla si a modlila sa zaňho. Netrvalo dlho a vojaci priviedli pred Sebastiána aj Koronu. Keďže táto mladá žena nerešpektovala jeho autoritu, nechal ju okamžite uväzniť a mučiť. Potom prikázal, aby bola priviazaná o dve palmy, ktoré jej krehké telo rozpoltili. Sviatok sv. Korony a sv. Viktora sa slávi 14. mája.

K obom mučeníkom sa modlíme za príhovor o odvrátenie tejto pandémie.


ZRUŠENIE SLÁVENIA VEREJNÝCH SV. OMŠÍ AŽ DO ODVOLANIA

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).
„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:
Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

V Bratislave 28. marca 2020


PRÍHOVOR PÁPEŽA FRANTIŠKA NA ZAČIATKU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Pred vstupom do Veľkého týždňa sa Svätý Otec František v piatok večer 3. apríla prihovoril v päťminútovom videoposolstve. Po slovách útechy a povzbudenia v mimoriadne náročnej situácii pandémie v ňom pápež pozýva načerpať vieru a nádej pri slávení posvätných dní.

Drahí priatelia, dobrý večer!

V tento večer mám možnosť vstúpiť do vašich domovov iným spôsobom než zvyčajne. Ak mi dovolíte, chcel by som sa s vami porozprávať na nejakú chvíľu, v tomto čase ťažkostí a utrpenia. Predstavujem si vás vo vašich rodinách, ako prežívate neobvyklý život, aby ste sa vyhli nákaze. Myslím na živosť detí a mládeže, ktorí nemôžu vychádzať, navštevovať školu, žiť ich život.

Mám v srdci všetky rodiny, zvlášť tie, ktoré majú niekoho zo svojich drahých chorého, alebo sú v žiali nad stratou blízkych či už pre koronavírus, alebo iné príčiny. V týchto dňoch myslím často na ľudí osamelých, pre ktorých je ťažké vyrovnať sa s týmito chvíľami. Predovšetkým myslím na starých ľudí, ktorí sú mi tak drahí.

Nezabúdam na nikoho z tých, čo sú chorí na koronavírus a hospitalizovaní v nemocniciach. Som si vedomý šľachetnosti tých, ktorí sa pri tejto pandémii vystavujú ohrozeniu pre opateru chorých alebo zabezpečenie základných služieb spoločnosti. Koľkí hrdinovia, dennodenne, v každej hodine!

Pamätám aj na mnohých, čo sú v tiesnivých ekonomických podmienkach a majú obavy o prácu a o budúcnosť. Moja myseľ mieri aj k odsúdeným vo väzniciach, ku ktorých bolesti sa pridáva aj strach z epidémie, o seba samých i o svojich drahých; myslím na bezdomovcov, ktorí nemajú domov, ktorý by ich chránil.

Je to náročná chvíľa pre všetkých. Pre mnohých extrémne náročná. Pápež to tiež vie, a týmito slovami chce všetkým vyjadriť svoju blízkosť a svoju lásku. Snažme sa, ak môžeme, využiť čo najlepšie tento čas: buďme šľachetní; pomáhajme tomu, kto je v núdzi v našom okolí; vyhľadajme, možno cez telefón alebo sociálne siete, osamelejších ľudí; modlime sa k Pánovi za všetkých, ktorí sú skúšaní v Taliansku i vo svete. Aj keď sme izolovaní, myšlienky a duch môžu dosiahnuť ďaleko s kreativitou lásky. Toto je dnes potrebné: kreativita lásky.

Budeme naozaj nezvyčajným spôsobom sláviť Veľký týždeň, ktorý prejavuje a zhŕňa posolstvo evanjelia o bezhraničnej Božej láske. A v tichu našich miest znovu zaznie evanjelium Veľkej noci. Apoštol Pavol hovorí: «Zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych» (2 Kor 5,15).

Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej.

Vzájomne bok po boku, v láske a trpezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy. Ďakujem vám, že ste mi dovolili vstúpiť do vašich domovov. Robte gestá nežnosti voči tomu, kto trpí, voči deťom, starým ľuďom. Povedzte im, že pápež je im nablízku a modlí sa, aby nás Pán všetkých už skoro oslobodil od zla. A vy, modlite sa za mňa.

Dobrú chuť k večeri. Do skorého videnia!


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase zákazu verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

 • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
 • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
 • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“.

Môj Ježišu,

verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.

Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne

so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.

Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Podnet k zamysleniu a k modlitbe…

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 MIMORIADNE POŽEHNANIE PÁPEŽA RÍMU A SVETU

Pápež František v piatok 27. marca o 18.00 hod. na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra na konci adorácie udelil mimoriadne eucharistické požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a Svetu). Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bolo spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

Príhovor pápeža Františka pri tejto príležitosti:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/meditacia-papeza-frantiska-pri-urbi-et-orbi-vitazne-zbrane-su-m.html


HYGIENICKÉ OPATRENIA PRI PREDÁVANÍ PUTOVNEJ KAPLNKY!!!

Hygienické opatrenia – Putovná kaplnka


MODLITBY V ČASE EPIDÉMIE

Socha sv. Rochusa, ktorú dal postaviť v Urminciach v roku 1866 mlynár Ignác Chrenko s manželkou Alžbetou rod. Jankovičovou.

 

„…Keď našich predkov postihli katastrofy, mor, hlad, vojny, požiare alebo potopy, boli schopní padnúť na kolená a prosiť Boha o zmilovanie. Na poďakovanie stavali morové stĺpy a Božie muky, ktoré dodnes pripomínajú ich slzy šťastia za ukončenie trápenia. Dnes toho už mnohí, žiaľ, nie sú schopní. Srdcia mnohých príliš otupeli. V pocite, že sa nám nič zlé nemôže stať a nad všetkým máme moc, a ani  Boha k životu veľmi nepotrebujeme, sme stratili elementárny zmysel pre kajúcnosť a rešpekt pred vecami, ktoré nás prevyšujú. Ale pre lepšiu budúcnosť Vašich detí a Vašich vnúčat sa nám dnes patrí pokľaknúť, viac ako inokedy. Patrí sa nám byť kajúcimi, ľutujúcimi a prosiacimi.…“

(zo zamyslenia Dr. Štefana Kováča)

Sv. Rochus, ochranca proti epidémiám a nákazám

Všemohúci Bože, Ty si naše útočište v súžení, opora v slabosti a útecha v zármutku, zmiluj sa nad nami hriešnymi a na príhovor sv. Rochusa, pomôž nám v núdzi, ktorá na nás dolieha a ochráň nás od všetkých chorôb duše i tela.

Modlitba k našej Nebeskej patrónke

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Modlitba Svätého Otca pápeža Františka pred milostivým obrazom Matky Božej

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje.

Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla znova nastať radosť a oslava po tejto chvíli skúšky.

Pomáhaj nám, Matka Božskej lásky, riadiť sa dôsledne vôľou Otca a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás priviedol skrze kríž k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Rím, 11. marec 2020

 Modlitba čínskych biskupov v čase epidémie

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verný strážcovia.

Zverujeme Tí všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Hong Kong, 3. februára 2020