Počas pandémie

Modlitba za obete pandémie

V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozozvučali zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V nedeľu 11. apríla Katolícka cirkev slávila Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

Pane a Bože náš, svetlo veriacich a život spravodlivých, ty si nás vykúpil smrťou a zmŕtvychvstaním svojho syna, vrúcne ťa prosíme za všetkých našich bratov a sestry, ktorí zomreli počas pandémie, zahrň ich svojou milosrdnou láskou a voveď ich do večnej blaženosti.

Prosíme ťa aj za všetkých, ktorí stratili svojich blízkych. Buď pre nich svetlom v utrpení a nádejou v nešťastí. Zmierni ich smútok, ktorý zahalil ich duše, poteš ich nádejou, aby svoje srdcia upriamili k večnosti, kde sa raz všetci stretneme v láske a pokoji.

Dobrotivý Bože, pomáhaj nám, aby sme v týchto ťažkých časoch boli naďalej zodpovední a ohľaduplní voči druhým. Daj, aby sme zanechali sebectvo a viac pomáhali a slúžili našim blížnym. Posilni najmä našich zdravotníkov, aby mohli obetavo pomáhať chorým uzdraviť sa. Nech nás tvoja milosrdná láska sprevádza na každom kroku. Amen.

Spomeňme si teraz v modlitbe na zosnulých z našej farnosti:

Otče náš…  Zdravas Mária…. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Na záver sa pomodlime za nás všetkých a prosme o pomoc Pannu Máriu:

Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Dobrorečme Pánovi – Bohu vďaka.


Silná rada Pátra Pia v čase pandémie

Počas leta 1918 bolo Taliansko ťažko zasiahnuté španielskou chrípkou, čo prinútilo obyvateľov San Giovanni Rotondo zatvoriť školy a zastaviť miestne podniky. Bolo to ťažké obdobie, pretože sa zdalo, že sa všetci infikovali týmto nebezpečným vírusom. Rovnako ako v súčasnosti, bolo to obdobie  strachu a neistoty z nákazy, ktorá sa šírila po celej krajine. Mnohých tento náhly vývoj udalostí vyľakal a preto sa obrátili na Pátra Pia.

V biografii Páter Pio – Pravdivý príbeh je zaznamenaná odpoveď mystického svätca na túto celosvetovú pandémiu. Keď k nemu prišli jeho duchovné dcéry a prosili ho, aby ich zachránil, povedal im: „Nikdy sa nebojte, dajte sa pod ochranu Panny Márie, nehrešte a choroba vás neprekoná.“

Milí priatelia, snažme sa naďalej dodržiavať všetky hygienické opatrenia a obmedzenia, ale pamätajme aj na slová Pátra Pia.  Majme v srdci odvahu, v modlitbách si vyprosujme pomoc z neba na príhovor našej nebeskej patrónky a snažme sa hlavne zmeniť svoj hriešny egoistický spôsob života. To je cesta k našej záchrane v čase pandémie i k záchrane našich duší pre večnosť.


Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dnes vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“. O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od dnešného dňa do 8. decembra 2021.

 

Sväté prijímanie sa bude naďalej prednostne podávať do rúk

Bratislava 19. júna (TK KBS) Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Vyplýva to z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré úrad zverejnil dnes.

Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na základe opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti a predchádzanie konfliktom. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.

Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.) Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii). Je potrebné dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety.

Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo úsmevom. Odporúča sa v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky).

Ako je už známe, z opatrení Úradu verejného zdravotníctva vyplýva povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, že vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Úrad odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch alternovať. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Pokiaľ je to možné je treba usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách.

Úrad tiež odporúča vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Martin Kramara, hovorca KBS


MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám
milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá  spolupracovať na Božom pláne.
Amen.

   Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase zákazu verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“.

Môj Ježišu,

verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.

Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne

so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.

Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Podnet k zamysleniu a k modlitbe…

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


HYGIENICKÉ OPATRENIA PRI PREDÁVANÍ PUTOVNEJ KAPLNKY!!!

Hygienické opatrenia – Putovná kaplnka