Kňazstvo

Posvätný stav  je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát). Vysvätení služobníci vykonávajú svoju službu Božiemu ľudu vyučovaním (munus docendi), Božím kultom (munus Liturgicus) a pastorálnou správou (munus regendi). Kňazi su povolaní, aby boli starostlivými spolupracovníkmi biskupov. Od biskupa dostávajú na starosť určité farské spoločenstvo alebo určitú ekleziálnu službu. Cirkev udeľuje sviatosť posvätného stavu iba pokrsteným mužom, ktorých schopnosti na vykonávanie posvätnej služby boli náležite uznané.

 

Mladíci, ktorí v sebe pocítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Nitrianskej diecézy, sa môžu prostredníctvom prihlášky uchádzať o prijatie do kňazského seminára sv. Gorazda  a na 6.-ročné denné štúdium študijného odboru katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva. Podmienky prijatia do kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie:

  • stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • bezúhonný mravný život

Prílohy k prihláške su uverejnené aj na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk i kňazského seminára www.ksnr.sk

Prihlášky sa podávajú zvyčajne do konca marca v danom roku na adresu:

Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14, 949 01 Nitra.

Posledným kňazom pochádzajúcim z farnosti Urmince bol vdp. Eduard Géze, ktorý slávil svoju primičnú sv. omšu v roku 1969. Zomrel 28. decembra 2006 v Nitre.

Pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium zdôrazňuje: „Na mnohých miestach chýbajú povolania na kňazstvo a zasvätený život. Častou príčinou býva, že spoločenstvám chýba nákazlivý apoštolský zápal, a tak druhých nenadchýnajú, nie sú príťažlivé. Kde je život, zápal a chuť ohlasovať Krista druhým, tam sa objavia aj pravé povolania.“

Modlitba za duchovné povolania:

Pane Ježišu Kriste, Dobrý pastier, vzbuď v našom spoločenstve záujem o kňazské, rehoľné a misionárske povolania. Prosíme ťa osobitne za našu farnosť a naše rodiny. Vytvor medzi nami duchovné ovzdušie prvých kresťanov. Daruj našim mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Prosíme ťa Pane, aby si aj z našej farnosti poslal robotníkov na svoju žatvu. Naše rodiny a všetkých mladých odporúčame pod ochranu Panny Márie, vzoru všetkých povolaných. Amen.