Eucharistia

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324). Ježiš hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky… Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život…, ostáva vo mne a ja v ňom“. Kto chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, nesmie prijať Eucharistiu, ak prv nedostal rozhrešenie vo sviatosti pokánia. Sväté prijímanie prehlbuje zjednotenie prijímajúceho s Pánom, odpúšťa mu všedné hriechy a chráni ho pred ťažkými hriechmi. Keďže sa medzi prijímajúcim a Kristom upevňujú putá lásky, prijímanie tejto sviatosti upevňuje jednotu Cirkvi, Kristovho tajomného tela. Cirkev vrelo odporúča veriacim, aby pristúpili k svätému prijímaniu, keď sa zúčastnia na slávení Eucharistie; ukladá im povinnosť urobiť tak aspoň raz do roka. Keďže v Oltárnej sviatosti je prítomný sám Kristus, treba ho uctievať kultom adorácie. Návšteva Najsvätejšej sviatosti je „dôkazom vďačnosti, znakom lásky a povinnosťou náležitej adorácie voči Kristovi Pánovi“.

Prvé sväté prijímanie detí

Na Prvé sväté prijímanie sa pripravujú žiaci 3. ročníka ZŠ. Príprava prebieha v rodine, v škole a vo farnosti. Žiaci absolvujú náboženskú výchovu od 1. ročníka ZŠ a pravidelne navštevujú bohoslužby v nedeľu a v prikázané sviatky. Rodičia povzbudzujú a pomáhajú deťom počas tejto prípravy hlavne svojim príkladom. Sprevádzajú deti na sv. omše, doma sa s deťmi spoločne modlia a zachovávajú všetky kresťanské zvyky a tradície, pomáhajú deťom absolvovať vedomostnú prípravu a angažujú sa na priebehu samotnej slávnosti.

Adorácia

Pravidelná poklona sa koná vo farskom kostole na prvý piatok v mesiaci. Výročná celodenná farská poklona sa koná 11. júla, na sviatok sv. Benedikta z Nursie.