Prvé sv. prijímanie – príprava

Základné modlitby a prikázania

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
Naveky. Amen.

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.Amen.

Anjelský pozdrav

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov.Amen.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. I v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel  za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.Amen.

Desatoro Božích prikázaní

1.Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2.Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3.Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4.Cti svojho otca a svoju matku.

5.Nezabiješ.

6.Nezosmilníš.

7.Nepokradneš.

8.Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9.Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10.Nebudeš túžiť po  majetku svojho blížneho.

 

Pätoro cirkevných prikázaní

1.Svätiť prikázané sviatky.

2.V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.

3.Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu.

4.Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť oltárnu.

5.Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

Šesť hlavných právd

1.Boh je len jeden.

2.V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3.Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4.Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmieňa a zlých trestá.

5.Duša človeka je nesmrteľná.

6.Milosť Božia je na ku spáse potrebná.


OTÁZKY PRE ŽIAKOV 3. ROČNÍKA

Otázky pre 3. ročník


Svätá spoveď príprava

Svätá spoveď – príprava


Spytovanie svedomia

Spytovanie svedomia


1.Úloha pre prvoprijímajúce deti

Vymenuj šesť hlavných právd viery:

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.
 5. Ľudská duša je nesmrteľná.
 6. Milosť Božia je ku spáse potrebná.

Na obraze je znázornená Najsvätejšia Trojica v sprievode duchovných bytostí – anjelov. Vpravo je Boh – Otec, vľavo Ježiš Kristus – Boží syn a nad nimi v podobe holubice – Duch Svätý.

Kto je Boh?

Boh je náš nebeský Otec. Je Stvoriteľom a Pánom celého sveta a vesmíru. Pána Boha máme poznávať, milovať a slúžiť mu. Najdokonalejšie ho môžeme spoznávať v osobe Ježiša Krista.

Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil z našich hriechov. Narodil sa v Betleheme, žil v Nazarete a zomrel v Jeruzaleme. Pán Ježiš zomrel na kríži, ale na tretí deň vstal z mŕtvych a zjavil sa svojim učeníkom.

Na záver:

 • Som vďačný mojim rodičom za to, že ma dali pokrstiť a vychovávali ako kresťana, učeníka Ježiša Krista.
 • Každý deň sa v modlitbe rozprávam s Pánom Ježišom.
 • Pravidelne si čítam evanjelium, aby som lepšie poznal Pána Ježiša, viac ho miloval a nasledoval ho.
 • Z nedeľnej sv. omši som si zapamätal tieto slová Pána Ježiša: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja mi

2.Úloha pre prvoprijímajúce deti

Čo je modlitba?

Modlitba je rozhovor človeka s Bohom. Modlitbou Boha chválime, velebíme, ďakujeme mu a prosíme ho. Modliť sa máme pravidelne každý deň ráno i večer, pred jedlom i po jedle. Modliť sa máme za seba, za rodičov, súrodencov, príbuzných, priateľov, za živých i zosnulých. Modlitba môže byť spoločná alebo osobná.

Čo je nedeľa?

Nedeľa je pre kresťanov najdôležitejším dňom v týždni. V tento deň si pripomíname zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. V nedeľu nepracujeme, ale svätíme sviatočný deň. Chodievame do kostola na sv. omšu, modlíme sa, navštevujeme a venujeme sa blížnym, chodievame do prírody, športujeme alebo oddychujeme.

Čo je kostol?

Kostol – chrám je najposvätnejšie miesto vo farnosti. Je to Dom modlitby a Dom Boží. Do kostola prichádzame, aby sme sa v tichu a v modlitbe stretli s Bohom, aby sme slávili sv. omšu, prijali sviatosti a poklonili sa Ježišovi v Eucharistii.

Čo je liturgický rok?

Liturgický rok je posvätný čas, v ktorom si sprítomňujeme život Pána Ježiša. Liturgický rok má 5 častí: Advent 2. Vianoce 3. Pôst 4. Veľká noc 5. Obdobie cez rok

 • Nezabúdam každé ráno a vždy pred jedlom poďakovať Pánu Bohu za dar života a za všetko, čo mám. V modlitbe ho zároveň prosím, aby ma ochraňoval i mojich rodičov, súrodencov, príbuzných a kamarátov.
 • V nedeľu chodím do kostola na sv. omšu. Stretávam sa tam s ostatnými kresťanmi ako rodina a spolu sa modlime.
 • Viem sa naspamäť modliť tieto základné modlitby: Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…, Verím v Boha…!

Na záver sa dnes pomodlím za mojich rodičov:

Udeľ, Pane, milosť a svoje požehnanie mojim rodičom, ktorí sú po tebe mojimi najdrahšími bytosťami. Od narodenia sa o mňa s láskou starajú. Ďakujem im za ich starosti, obetavosť, za ich námahy a pracovitosť. Buď im, Pane, hojnou odmenou za všetko. Daj im  zdravie a silu a mne požehnanie, aby som sa im vedel(a) odvďačiť pozornosťou a láskavosťou. Amen.


3.Úloha pre prvoprijímajúce deti

Koľko sviatostí poznáme?

Poznáme sedem sviatostí: krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna, sviatosť zmierenia (spoveď), pomazanie chorých, kňazstvo a manželstvo.

Čo je sviatosť krstu?

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. Krst môže prijať každý človek – dieťa i dospelý. Keď sme boli pokrstení, stali sme sa Božími deťmi a členmi Kristovej Cirkvi. Na krst nás priviedli naši rodičia a krstní rodičia. Oni nás slovom a príkladom vychovávajú v kresťanskej viere.

 • Zo siedmych sviatostí som zatiaľ  prijal krst. Tento rok sa pripravujem na prijatie sviatosti zmierenia  (spoveď) a Sviatosti Oltárnej (Eucharistie). Keď budem starším žiakom budem sa pripravovať na sviatosť birmovania.
 • Pozriem si na svojej krstnej košieľke dátum krstu alebo sa opýtam rodičov, kedy som bol pokrstený. Pápež František nás často povzbudzuje, aby sme si dátum krstu zapamätali a uložili v našom srdci, pretože v ten deň sme sa narodili pre nebo.


4.Úloha pre prvoprijímajúce deti

Čo je Dekalóg?

Dekalóg je desať Božích prikázaní. Je to najdôležitejší náboženský a mravný zákon. Boh odovzdal tento zákon na dvoch kamenných tabulách Mojžišovi na hore Sinaj. Každý kto miluje Boha, zachováva tieto prikázania a chráni si dušu pred hriechom a zlom.

Desatoro Božích prikázaní

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po  majetku svojho blížneho.

Čo je hriech?

Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania. Každým hriechom sa vzďaľujeme od Boha. Hriech je najväčšie zlo a nešťastie človeka. Hriech oslabuje naše duchovné spojenie s Bohom a pôsobí v našej duši ako jed, preto sa treba od hriechov čím skôr pokáním a ľútosťou očistiť.

Ako rozdeľujeme hriechy?

Hriechy rozdeľujeme na ľahké a ťažké. Hlavné hriechy sú: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev a lenivosť.

 • Poznám naspamäť desať božích prikázaní, snažím sa ich dodržiavať a konať čo najviac dobrých skutkov.
 • Uvedomujem si, že hriech je zlo, ktoré ničí našu lásku k Bohu a k ľuďom.

5.Úloha pre prvoprijímajúce deti

Čo je sviatosť zmierenia?

Sviatosť zmierenia – svätá spoveď je sviatosť, v ktorej nám Pán Ježiš prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy. Sv. spoveď ma tieto časti: 1.spytovanie svedomia 2. vyznanie hriechov 3. ľútosť 4. skutok pokánia 5. rozhrešenie hriechov

Pápež František spovedá mladé dievča na Námestí sv. Petra v apríli 2016. Foto – TASR/AP

Čo je svedomie?

Svedomie je vnútorný Boží hlas, ktorý mi hovorí, čo je dobré a čo zlé, kedy som urobil dobrý skutok a kedy som spáchal hriech.

Čo je ľútosť?

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi.

 • Dôkladne sa pripravujem na svätú spoveď, v ktorej vyznám všetky svoje hriechy a poprosím Pána Ježiša, aby mi odpustil.

6.Úloha pre prvoprijímajúce deti

Čo je svätá omša?

Svätá omša je najsvätejšia obeta Ježiša Krista. Sprítomňuje sa v nej Posledná večera a obeta kríža na Kalvárii. Svätá omša má dve hlavné časti: 1. bohoslužba slova 2. bohoslužba obety. Počas bohoslužby slova pozorne počúvame Božie slovo. Božie slovo čítame a spoznávame z Písma Svätého – z Biblie.

Pápež František počas bohoslužby slova

Bohoslužba obety ma tri časti: obetovanie – premenenie – sväté prijímanie.

a) obetovanie: cez obetovanie sa na oltár prinášajú obetné dary chlieb a víno

b) premenenie: počas premenenia sa slovami kňaza chlieb a víno premieňajú na Telo a Krv Pána Ježiša

c) sv. prijímanie: veriaci cez sv. prijímanie s vierou a vďačnosťou prijímajú Telo Kristovo

Pápež František počas bohoslužby obety

Čo je sväté prijímanie?

Je to Telo a Krv Pána Ježiša, v podobe chleba a vína. Sväté prijímanie nazývame tiež Sviatosť Oltárna alebo Eucharistia.

 • Túžim prijať Pána Ježiša vo Svätom prijímaní, lebo on je pre mňa najvzácnejší dar. Sv. prijímanie je nebeský pokrm pre moju dušu a posila pre moju lásku.
 • K svätému prijímaniu môžem pristúpiť pri každej sv. omši, ak som nespáchal ťažký hriech a oľutoval som všedné hriechy. Ak som si vedomý ťažkého hriechu, najskôr musím isť na sv. spoveď a potom môžem prijať Sviatosť Oltárnu.

7.Úloha pre prvoprijímajúce deti

Čo je Písmo Sväté?

Písmo Sväté jedným slovom nazývame BIBLIA. Biblia je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Bibliu rozdeľujeme na dve časti: Starý a Nový Zákon. Najdôležitejšou časťou Biblie je Evanjelium.

Čo je evanjelium?

Evanjelium je radostná zvesť o Ježišovi Kristovi. Poznáme štyri evanjelia, ktoré napísali Marek, Matúš, Lukáš a Ján. Keď sa v chráme číta evanjelium, poznačíme si čelo, pery a hruď krížikom, aby sme si evanjelium rozumom zapamätali, ústami ohlasovali a v srdci zachovávali a podľa neho žili.

 • Pravidelne si čítam biblické príbehy.