Sviatosti

Sviatosti sú viditeľné posvätné znaky, cez ktoré do našej duše prúdi neviditeľná Božia milosť. Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus a sú zverené Cirkvi. Týkajú sa všetkých etáp a dôležitých chvíľ ľudského života. Dávajú životu viery vznik a rast, uzdravenie i poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

Sviatostí je sedem:

1. Sviatosť krstu

2. Sviatosť birmovanie

3. Sviatosť Eucharistie

4. Sviatosť pokánia a zmierenia

5. Sviatosť pomazania chorých

6. Sviatosť posvätného stavu

7. Sviatosť manželstva

Sviatosti Cirkvi sú rozdelené na sviatosti uvádzania do kresťanského života (krst, birmovanie, Eucharistia), potom sviatosti uzdravenia (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých) a nakoniec sviatosti služby spoločenstvu (sviatosť posvätného stavu a manželstvo). Toto poradie umožňuje vidieť, že sviatosti tvoria určitý organizmus, v ktorom má každá sviatosť svoje dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia ako „Sviatosť sviatostí“ jedinečné miesto: „Eucharistia je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. Ostatné sviatosti úzko súvisia s Eucharistiou a sú na ňu zamerané.“

Krst

Birmovanie

Eucharistia

Sviatosť zmierenia

Pomazanie chorých

Kňazstvo

Manželstvo