Obrad krstu

PREŽEHNANIE A ÚVODNÝ POZDRAV

Kňaz: Milí rodičia a krstní rodičia, drahí bratia a sestry, s radosťou vás vítam v tomto Božom chráme….

Kňaz sa opýta rodičov:

Kňaz: Aké meno dávate svojmu dieťaťu?

 

Rodičia: M. (krstné meno dieťaťa)

 

Kňaz: Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre M. ?

 

Rodičia: Krst.

 

Kňaz potom osloví rodičov takto (alebo podobne):

Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti?

 

Rodičia: Áno.

 

Kňaz sa obráti ku krstným rodičom a pýta sa ich takto (alebo podobne):

A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?

 

Krstní rodičia: Áno.

 

Kňaz potom pokračuje:

M. (Milé dieťa), svätá matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža.

 

A bez slova poznačí dieťa krížom na čele. Potom vyzve rodičov, pripadne aj krstných rodičov, aby aj oni poznačili dieťa znakom kríža:

Aj vy, rodičia (a krstní rodičia), poznačte dieťa na čele znakom Krista, nášho Spasiteľa.

 

Rodičia (a krstní rodičia) mlčky poznačia dieťa znakom kríža.

 

Kňaz vyzve prítomných, aby sa zúčastnili na bohoslužbe slova:

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Marka (1, 9 – 11)

 

SPOLOČNÁ MODLITBA

Nasleduje spoločná modlitba:

Počas modlitby všetci odpovedajú: Prosíme ťa, vyslyš nás.

 

Teraz kňaz vyzve prítomných, aby vzývali svätých.

Kňaz: A teraz sa obráťme k svätým o pomoc.

Počas modlitby všetci odpovedajú: Oroduj za nás!

 

EXORCIZMUS A PREDKRSTOVÉ POMAZANIE

Po spoločnej modlitbe sa kňaz modlí nad dieťaťom:

SVÄTENIE VODY

Kňaz sa obráti ku krstnému prameňu a takto ho svätí:

Všetci odpovedajú: Velebíme ťa, Bože.

 

ZRIEKNUTIE SA ZLÉHO DUCHA A VYZNANIE VIERY

Kňaz sa prihovorí k rodičom a krstným rodičom týmito slovami:

Milí rodičia a krstní rodičia…

 

Potom sa kňaz pýta:

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha?    Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.

Kňaz: Aj všetkých jeho skutkov?   Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.

Kňaz: Aj všetkých jeho pokušení?  Rodičia a krstní rodičia: Zriekam.

 

Potom kňaz vyžiada od rodičov a krstných rodičov trojité vyznanie viery:

Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Rodičia a krstní rodičia: Verím.

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Rodičia a krstní rodičia: Verím.

Kňaz; Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Rodičia a krstní rodičia: Verím.

Kňaz: Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Všetci: Amen.

 

KRST

Kňaz vyzve rodinu, aby pristúpila ku krstiteľnici. Pýta sa rodičov a krstných rodičov:

My všetci sme teraz s vami vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol (a) pokrstený (á) v tejto viere?

Rodičia a krstní rodičia: Chceme.

 

Kňaz krstí dieťa a hovorí:

M., ja ťa krstím v mene Otca  i Syna  i Ducha Svätého.

Keď sa krst udeľuje liatím vody, dieťa má držať matka alebo otec. Kde je však zvykom, že dieťa drží krstná matka alebo krstný otec, môže sa tento zvyk ponechať.

 

VYSVETĽUJÚCE OBRADY

POMAZANIE PO KRSTE

Kňaz sa modlí a potom pomaže sv. krizmou dieťa na temene hlavy.

 

ODOVZDANIE BIELEHO RÚCHA

Kňaz hovorí:

M., stal (a) si sa novým stvorením a obliekol (obliekla) si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol (priniesla) nepoškvrnené do života večného.

Všetci: Amen.

A položí na dieťa biele rúcho. Odporúča sa, aby si každá rodina zadovážila krstnú košieľku.

 

ODOVZDANIE ZAŽATEJ SVIECE

Rodičia si prinesú krstnú sviecu. Kňaz zažne sviecu od veľkonočnej sviece a povie: Prijmite svetlo Kristovo.

Otec alebo krstný otec (krstná matka) príjmu zažatú sviecu .

 

ZÁVEREČNÉ OBRADY

MODLITBA PÁNA

Kňaz stojí pred oltárom a osloví rodičov, krstného rodiča (krstných rodičov) a ostatných prítomných takto (alebo podobne):

Bratia a sestry..,

Spolu s kňazom sa všetci modlia: Otče náš …

 

Potom kňaz povie:

Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi.

Otec a matka držia dieťa a spoločne sa modlia:

Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.

 

POŽEHNANIE

Kňaz žehná matku, ktorá drží v náručí svoje dieťa. :

Kňaz žehná otca

Kňaz žehná aj ostatných prítomných:

Kňaz: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.   Všetci: Amen.

Kňaz: Iďte v mene Božom.     Všetci: Amen.