Preskúšaj si svoje vedomosti!

Biblický test VII.

Milí žiaci, aj na tento týždeň máte pripravený náročnejší biblický kvíz, opäť bude len 5 otázok!

A. Kto pomazal Dávida za kráľa Izraela?

 1. Nátan
 2. Eliáš
 3. Jeremiáš
 4. Samuel

B. Ako sa volala matka kráľa Šalamúna?

 1. Zuzana
 2. Rút
 3. Anna
 4. Betsabe

C. Koľko spisov obsahuje Nový zákon?

 1. 16
 2. 21
 3. 27
 4. 32

D. Ako dlho pršalo počas biblickej potopy sveta?

 1. 7 dní
 2. 40 dní
 3. 12 mesiacov
 4. 3 roky

E. Kde sa stratil dvanásťročný Ježiš?

 1. v Egypte
 2. v Betleheme
 3. v Ríme
 4. v Jeruzaleme

Biblický test VI.

A. Ako sa volal stotník, ktorý bol pokrstený ako jeden z prvých pohanov?

 1. Félix
 2. Kornélius
 3. Jozef
 4. Nikodém

B. Kto bol apoštolmi vybraný ako nástupca Judáša?

 1. Jozef
 2. Štefan
 3. Pavol
 4. Matej

C. Ktorý z týchto mužov bol Abrahámovým synovcom?

 1. Lót
 2. Izák
 3. Áron
 4. Ezau

D. Z ktorého mesta pochádzali apoštoli Peter a Ondrej?

 1. Kafarnaum
 2. Jeruzalem
 3. Betsaida
 4. Nazaret

E. Ako sa volá najstarší muž Biblie?

 1. Matuzalem
 2. Abrahám
 3. Gilgameš
 4. Ján Krstiteľ

Biblický test V.

A. Ako sa voala Mojžišov nástupca, ktorý voviedol Izraelitov do zasľúbenej zeme?

 1. Tobiáš
 2. Ezdráš
 3. Jozue
 4. Ámos

B. Ktorý hudobný nástroj kázal Boh použiť, aby padli múry mesta Jericha?

 1. Trúby
 2. Husle
 3. Harfu
 4. Bubny

C. Pri ktorom ostrove stroskotala loď, na ktorej bol aj apoštol Pavol?

 1. Malta
 2. Cyprus
 3. Kréta
 4. Rhodos

D. Ako sa volala žena, ktorú Pavol vzkriesil v Joppe?

 1. Petra
 2. Lydda
 3. Anna
 4. Tabita

E. Na ktorom vrchu pristála po potope Noemova archa?

 1. Sinaj
 2. Ararat
 3. Tábor
 4. Mount Everest

Biblický test IV.

A. Ktoré mesto sa nenachádzalo v starom Izraeli?

 1. Jericho
 2. Efez
 3. Arimatea
 4. Hebron

B. ako sa volala studňa, pri ktorej sa Ježiš rozprával so Samaritánkou?

 1. Dávidova
 2. Mojžišova
 3. Jakubova
 4. Abrahámova

C. Kto nepatrí medzi tzv. veľkých prorokov?

 1. Izaiáš
 2. Ezechiel
 3. Daniel
 4. Malachiáš

D. Čomu sa klaňali Izraeliti, keď Mojžiš vyšiel na vrch Sinaj?

 1. slnku
 2. zlatému hadovi
 3. sfinge
 4. zlatému teľaťu

E. V ktorom podobenstve nás Ježiš vyzýva na bdelosť?

 1. o vernom sluhovi
 2. o márnotratnom synovi
 3. o rozsievačovi
 4. o horčičnom zrnku

F. Kto je autorom knihy Skutky apoštolov?

 1. Pavol
 2. Šalamún
 3. evanjelista Marek
 4. evanjelista Lukáš

G. Kto strážil vstup do raja po tom, čo Boh vyhnal Adama a Evu?

 1. anjeli – cherubi
 2. had
 3. padlí anjeli
 4. lev

H. V ktorom meste uzdravil Ježiš sluhu rímskeho stotníka?

 1. Jeruzalem
 2. Cézarea
 3. Kafarnaum
 4. Jericho

I. Ako sa volalo mesto, do ktorého Boh posla proroka Jonáša?

 1. Ninive
 2. Sodoma
 3. Jericho
 4. Ur

J. Čo bolo znamením zmluvy, ktorú uzavrel Boh s Noemom po potope?

 1. zelená vetvička
 2. veľryba
 3. dúha
 4. holubica

Biblický test III.

A. Aký to bol strom, ktorého ovocie Boh zakázal jesť Adamovi a Eve?

 1. jabloň
 2. figovník
 3. čerešňa
 4. nevieme

B. Ktorý z týchto mužov nebol Ježišovým učeníkom?

 1. Ondrej
 2. Timotej
 3. Ján
 4. Judáš

C. Za čo predal Ezau svoje právo prvorodeného mladšiemu bratovi Jakubovi?

 1. za sto oviec
 2. za misu šošovice
 3. za tridsať drachiem
 4. daroval mu ho

D. Ako sa volal otec apoštolov Jána a Jakuba?

 1. Joachim
 2. Lót
 3. Peter
 4. Zebedej

E. Kto bol známy svojou silou, ktorej tajomstvo spočívalo v dlhých vlasoch?

 1. Simeon
 2. Samuel
 3. Samson
 4. Šimon

F. Ako sa volá dedina, v ktorej žili Lazár, Mária a Marta?

 1. Betánia
 2. Betlehem
 3. Betsaida
 4. Bet-Šemeš

G. Na ktorom území ležalo za čias Ježiša mesta Nazaret?

 1. Samária
 2. Galilea
 3. Júdea
 4. Sýria

H. Z Ktorého mesta pochádza kráľ Dávid?

 1. Jeruzalem
 2. Nazaret
 3. Hebron
 4. Betlehem

I. Ktorí dvaja apoštoli boli bratia?

 1. Šimon (Peter) a Ondrej
 2. Jakub a Judáš
 3. Tadeáš a Tomáš
 4. Matúš a Ján

J. Ako sa volal Mojžišov brat?

 1. Jozue
 2. Áron
 3. Tobiáš
 4. Jonáš

Biblický test II.

A. Na ktorom vrchu dostal Mojžiš od Boha Desatoro prikázaní?

 1. Sinaj
 2. Ararat
 3. Olivová hora
 4. Sion

B. Ako oslovovali učeníci a mnohí iní Židia Ježiša?

 1. rabbi
 2. excelencia
 3. pastier
 4. Boží syn

C. Kam sa vyšplhal Zachej, aby uvidel Ježiša?

 1. na kopec
 2. na strechu
 3. na ťavu
 4. na strom (figovník)

D. V ktorej krajine sa narodil Mojžiš?

 1. Izrael
 2. Babylon
 3. Egypt
 4. Grécko

E. Ako sa vola učeník, ktorý stál s Máriou pod Ježišovým krížom?

 1. Peter
 2. Jakub
 3. Ondrej
 4. Ján

F. Čo znamená meno Peter?

 1. rybár
 2. loď
 3. sluha
 4. skala

G. Pred bránami ktorého mesta prežil Pavol svoje obrátenie?

 1. Damask
 2. Jeruzalem
 3. Rím
 4. Korint

H. Ako sa volal syn, ktorého bol Abrahám ochotný obetovať Bohu?

 1. Ábel
 2. Jozef
 3. Izák
 4. Jozue

I. Ako nazýva Ježiš seba samého?

 1. dobrý pastier
 2. dobrý rybár
 3. dobrý kňaz
 4. dobrý tesár

J. Ako sa volala Abrahámova žena a matka Izáka?

 1. Sára
 2. Rebeka
 3. Ester
 4. Anna

(Správne odpovede:A1, B1, C4, D3, E4, F4, G1, H3, I1, J1)


Biblický test I.

A. Ako sa volal druhý syn Adama a Evy, Kainov brat?

 1. Abner
 2. Abiáš
 3. Ábel
 4. Áron

B. Ako sa volal muž, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych?

 1. Lazár
 2. Barabáš
 3. Nikodém
 4. Kajfáš

C. Ako sa volal Jakubov syn, ktorého bratia predali do otroctva?

 1. Jonáš
 2. Jozef
 3. Jakub
 4. Ján

D. Koho vyhnal Ježiš z jeruzalemského chrámu?

 1. kňazov
 2. ženy
 3. žobrákov
 4. obchodníkov

E. Čo si želal Šalamún, keď sa stal kráľom?

 1. zlato
 2. statočnosť
 3. múdrosť
 4. moc

F. Čo znamená meno Peter?

 1. rybár
 2. loď
 3. sluha
 4. skala

G. V ktorej rieke pokrstil Ján Krstiteľ Ježiša?

 1. Níl
 2. Eufrat
 3. Tigris
 4. Jordán

H. Kto dostal od Boha príkaz postaviť archu?

 1. Abrahám
 2. Mojžiš
 3. Noe
 4. Jonáš

I. Ako sa volala matka Jána Krstiteľa?

 1. Anna
 2. Veronika
 3. Rebeka
 4. Alžbeta

J. Akú sumu peňazí dostal Judáš za zradu Ježiša?

 1. 30 drachiem
 2. 20 drachiem
 3. 30 strieborných
 4. 40 strieborných

(Správne odpovede:A3, B1, C2, D4, E3, F4, G4, H3, I4, J3)


Pokračujeme ďalej… niečo na preskúšanie!

A. Vzkriesený Ježiš sa zjavil dvom učeníkom, ktorí sa vracali do dediny zvanej ……?

 1. Nazaret
 2. Betánia
 3. Emauzy
 4. Naim

B. Ktoré písmená sa nachádzajú na veľkonočnej svieci?

 1. PX
 2. INRI
 3. JAHVE

C. Čo znamená pojem eucharistia?

 1. vďakyvzdanie
 2. cirkevné nariadenie
 3. pápežský palác
 4. spevník

D. Aká liturgická farba sa používa počas veľkonočného obdobia?

 1. červená
 2. zelená
 3. biela
 4. fialová

E. Kto je prvým mučeníkom Cirkvi?

 1. Peter
 2. Štefan
 3. Tarzícius
 4. Ondrej

F. Čo je baptistérium?

 1. Kaplnka, v ktorej sa krstí
 2. Skušobňa cirkevného zboru
 3. Chór v kostole
 4. modlitebňa

G. Kniha Skutky apoštolov podrobne opisuje misijné cesty svätého …. ?

 1. Pavla
 2. Petra
 3. Jána a Ondreja
 4. Matúša

H. Čo znamená slovo Kristus?

 1. Boží syn
 2. Pomazaný
 3. Oslávený
 4. Obnovovateľ

I. Kedy sa prvý krát zjavila Panna Mária vo Fatime?

 1. 7 . mája 1917
 2. 13. mája 1917
 3. 7. mája 1918
 4. 13. mája 1918

J. Ako sa volali deti, ktorým sa Panna Mária zjavila vo Fatime?

 1. Bernadeta, František a Lucia
 2. Hyacinta, Lucia a František
 3. Bernadeta a František
 4. František, Mária a Lucia

(Správne odpovede:A3, B2, C1, D3, E2, F1, G1, H2, I2, J2)


Minitest pre žiakov!

A. Aký je význam slova Amen?

 1. Chváľte
 2. Choďte v pokoji
 3. Áno, tak je
 4. Koniec

B. Ktorý pápež pôsobil na Petrovom stolci od roku 1978 do roku 2005?

 1. Ján Pavol I.
 2. Benedikt XVI.
 3. Ján Pavol II.
 4. Pius XI.

C. Koho nazývame Apoštol národov?

 1. sv. Petra
 2. sv. Pavla
 3. sv. Ignáca z Loyoly
 4. sv. Františka z Asissi

D. Ako sa inak nazýva Druhá veľkonočná nedeľa?

 1. Nedeľa odpustenia
 2. Nedeľa Božieho milosrdenstva
 3. Nedeľa pokoja
 4. Nedeľa lásky

E. Ktorý apoštol neveril, že Ježiš vstal z mŕtvych?

 1. Filip
 2. Peter
 3. Tomáš
 4. Matúš

F. Koľko dní trvá veľkonočné obdobie?

 1. 50
 2. 40
 3. 33
 4. 8

G. Ktorý evanjelista má sviatok 25. apríla?

 1. Matúš
 2. Marek
 3. Lukáš
 4. Ján

H. Ako sa v umení znázorňuje sv. Juraj, mučeník?

 1. rehoľník s knihou
 2. rytier bojujúci proti drakovi
 3. biskup so šípmi
 4. pustovník

I. Ktorý predmet v kostole sa nazýva ambon?

 1. pult na čítanie
 2. oltár
 3. stolička pre kňaza
 4. svietnik

 J. Ako sa začína modlitba Zdravas Mária v latinčine?

 1. Ave Maria
 2. Regina Maria
 3. Maria Virgine
 4. Maria nostra

(Správne odpovede: A3, B3, C2, D2, E3, F1, G2, H2, I1, J1)


VEĽKONOČNÝ KVÍZ

Veľkonočný kvíz


1.Vedomostný test pre žiakov – apríl 2020

A. Kedy umýval Ježiš apoštolom nohy?

 1. Na svadbe v Káne
 2. Pri poslednej večeri
 3. Na Turíce
 4. Na Návšteve u Lazára

B. Čo sa spieva, prípadne recituje na nedeľnej sv. omši medzi prvým a druhým čítaním?

 1. Svätý, svätý
 2. Glória
 3. Baránok Boží
 4. Žalm

C. Ako sa nazýva sv. omša v predvečer veľkého sviatku?

 1. vigília
 2. vešpery
 3. féria
 4. votívna

D. Ako sa nazýva rúcho, ktoré nosí kňaz počas sv. omše?

 1. orbit
 2. pluviál
 3. ornát
 4. dalmatika

E. Ako sa nazýva osoba, ktorá pri sv. omši číta prvé alebo druhé čítanie?

 1. doktor
 2. lektor
 3. recitátor
 4. prorok

F. Prečo slávime sv. omšu v nedeľu?

 1. V siedmy deň bolo ukončené stvorenie sveta
 2. Je to deň Kristovho vzkriesenia
 3. Náhodne sa vybrala nedeľa
 4. Nie je to pracovný deň

G. Aký prívlastok má sobota pred Veľkou nocou?

 1. Modrá
 2. Veľká
 3. Biela
 4. Smutná

H. Čo znamená slovo evanjelium?

 1. Večný sľub
 2. Krátky životopis
 3. Smutný oznam
 4. Radostná zvesť

I. Ako sa nazýva deň, kedy si pripomíname Ježišovo utrpenie a smrť?

 1. Zelený štvrtok
 2. Biela sobota
 3. Veľký piatok
 4. Veľkonočný pondelok

J. Čo si pripomíname na Kvetnú nedeľu?

 1. Poslednú večeru
 2. Vzkriesenie Lazára
 3. Vstup Ježiša do Jeruzalema
 4. Zajatie Ježiša v olivovej záhrade

(Správne odpovede:A2, B4, C1, D3, E2, F2, G3, H4, I3, J3)


2.Vedomostný test pre žiakov – marec – apríl 2020

A. Koľko darov  Ducha Svätého poznáme?

 1. tri
 2. päť
 3. sedem
 4. dvanásť

B. Na ceste do Jeruzalema uzdravil Ježiš desiatich malomocných. Koľkí sa mu poďakovali?

 1. všetci
 2. deviati
 3. piati
 4. jeden

C. Na ktorom zvieratku vošiel Ježiš slávnostne do Jeruzalema?

 1. Na žiadnom, prišiel peši
 2. Na koni
 3. Na ťave
 4. Na somárovi

D. Kto z týchto mužov nepatrí k evanjelistom?

 1. Marek
 2. Ján
 3. Pavol
 4. Matúš

E. Ako sa volal colník z Jericha, ktorému Ježiš odpustil všetky hriechy?

 1. Nikodém
 2. Zachej
 3. Lazár
 4. Kornélius

F. Ako sa nazýva miesto v kostole, kde je uložená Eucharistia?

 1. oltárik
 2. bohostánok
 3. domček
 4. Boží dom

G. Ktoré písmená sú na kríži nad hlavou Ježiša?

 1. INRI
 2. ORA
 3. ECCE
 4. IHS

H. Koľko zastavení má krížová cesta?

 1. 7
 2. 12
 3. 14
 4. 16

I. Ktorým dňom začína pôstne obdobie?

 1. Veľký štvrtok
 2. Popolcová streda
 3. Veľký piatok
 4. Popolcový utorok

J. Aké evanjelium sa čítalo na V. pôstnu nedeľu – 29. marca 2020?

 1. O márnotratnom synovi
 2. Vzkriesenie Lazára
 3. Uzdravenie slepého
 4. Utíšenie búrky na mori

(Správne odpovede:A3, B4, C4, D3, E2, F2, G1, H3, I2, J2)


3.Vedomostný test pre žiakov – marec 2020

A. Ako sa delí Biblia?

 1. Starý a Nový zákon
 2. Prvá a Druhá kniha Mojžišova
 3. Veľká a Malá kniha
 4. Prvá a druhá časť

B. Aké dary sa prinášajú na oltár počas sv. omše?

 1. Svätená voda
 2. Ovocie a zelenina
 3. Chlieb a víno
 4. Veľkonočná svieca

C. Pred jedlom sa modlíme aby…

 1. jedlo lepšie chutilo
 2. sme viac vyhladli
 3. sme poďakovali Pánu Bohu
 4. jedlo vychladlo

D. Ktorú modlitbu naučil Ježiš svojich učeníkov?

 1. Verím v Boha
 2. Otče náš
 3. Zdravas
 4. Sláva Otcu

E. Kde urobil Ježiš prvý zázrak?

 1. V Káne Galilejskej
 2. V Jeruzaleme
 3. V Betleheme
 4. V Nazarete

F. Ktorá časť Ježišovho života býva zobrazená v kostole na 14 obrazoch?

 1. Narodenie a detstvo
 2. 14 zázrakov
 3. Krížová cesta
 4. Ježišov život s učeníkmi

G. Čo potrebujeme mať pri krste?

 1. Prsteň
 2. Chlieb
 3. Víno
 4. Vodu

H. Ako sa znázorňuje Duch Svätý?

 1. Ako ryba
 2. Ako holubica
 3. Ako orol
 4. Ako had

I. Pôstne obdobie nás duchovne pripravuje na

 1. Vianoce
 2. Veľkú noc
 3. Hody
 4. Dušičky

J. Aké evanjelium sa čítalo na IV. pôstnu nedeľu – 22. marca 2020?

 1. O márnotratnom synovi
 2. Vzkriesenie Lazára
 3. Uzdravenie slepého
 4. Utíšenie búrky na mori

(Správne odpovede: A1, B3, C3, D2, E1, F3, G4, H2, I2, J3)


4.Vedomostný test

1. Aký je názov tejto baziliky a kde sa nachádza? Je to Matka a Hlava všetkých chrámov mesta a sveta.

2. Ako sa nazýva táto bazilika a kde sa nachádza?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kto je na fotografii? Ako sa volá vlastným menom?

4. Ako sa volá tento svätec? Kde sa narodil?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ktorý svätec sa podelil o svoj vojenský plášť so žobrákom? V ktorom meste pôsobil ako biskup?

6. Ako sa volala princezná, ktorá žila na hrade Wartburg a vyznačovala sa mimoriadnou láskou k chudobným? V ktorom storočí žila?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Na obrázku je namaľovaný milosrdný S……..! Ktoré evanjelium spomína tento príbeh?

8. Slávny maliar Rembrandt namaľoval obraz z podobenstva o …………?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ako sa volá mesto v Galilei, kde žila Panna Mária? Čo znamená názov mesta v preklade?

 

10. Akú biblickú udalosť zachytáva tento obraz? Ako sa volá anjel, ktorý sa prihovára žene?

 

11. Aké miesto zachytáva táto fotografia? Čo symbolizuje štrnásťcípa hviezda?

 

 

 

 

 

 

12. Ktorá udalosť z Ježišovho života je zachytená na obraze? Ako sa nazýva rieka, kde sa odohráva táto udalosť?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Vedomostný test

 1. Doplň troch chýbajúcich apoštolov: Peter, …, Jakub, Ján, …, Bartolomej, …, Matúš, Jakub Alfejov, Júda Tadeáš, Šimon Horlivec a Judáš Iškariotsky.
 2. Apoštol Matúš bol pôvodne (doplň povolanie)
 3. Ktorý apoštol zradil Ježiša?
 4. Ktorý apoštol neveril, že Ježiš vstal z mŕtvych?
 5. V ktorom roku sa narodil sv. František z Assisi?
 6. Aký rád založil sv. František?
 7. Akými slovami prehovoril Kristus k sv. Františkovi, keď sa modlil pred krížom?
 8. V ktorej dedinke v roku 1223 pripravil sv. František živý betlehem?
 9. Ako znie františkánske heslo?
 10. Ktorý pápež zaviedol sviatok Panny Márie Ružencovej (7.októbra)?
 11. Kde a kedy sa odohrala námorná bitka, počas ktorej pápež vyzval veriacich modliť sa za víťazstvo posvätný ruženec?
 12. Kto vybudoval Baziliku Panny Márie Ružencovej v Pompejach?
 13. Z koľkých spisov sa skladá Biblia?
 14. Vymenuj štyroch evanjelistov?
 15. Kto napísal knihu Skutky apoštolov?
 16. Ako sa nazýva prvá a posledná kniha Biblie?
 17. Nájdi vo Sv. Písme text podľa súradníc Jn 11, 25!
 18. Aké podobenstvo sa nachádza vo Sv. Písme podľa súradníc Lk 15, 11-32?
 19. Ktorý starozákonný príbeh ťa najviac oslovil a inšpiroval?
 20. Aký sviatok slávime 1. novembra?
 21. Vymenuj troch svätcov, ktorí sú pre teba vzorom?
 22. V ktorom talianskom mestečku pôsobil a zomrel Páter Pio?
 23. Kto sa zjavil v 5. a 17. storočí v talianskom mestečku Monte Sant´ Angelo?
 24. V ktorom roku sa v Lurdoch zjavila Panna Mária sv. Bernadete?