Birmovanci

Super, našiel si to!

1.Vedomostný test pre birmovancov!

1. Aký je názov tejto baziliky a kde sa nachádza? Je to Matka a Hlava všetkých chrámov mesta a sveta.

2. Ako sa nazýva táto bazilika a kde sa nachádza?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kto je na fotografii? Ako sa volá vlastným menom?

4. Ako sa volá tento svätec? Kde sa narodil?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ktorý svätec sa podelil o svoj vojenský plášť so žobrákom? V ktorom meste pôsobil ako biskup?

6. Ako sa volala princezná, ktorá žila na hrade Wartburg a vyznačovala sa mimoriadnou láskou k chudobným? V ktorom storočí žila?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Na obrázku je namaľovaný milosrdný S……..! Ktoré evanjelium spomína tento príbeh?

8. Slávny maliar Rembrandt namaľoval obraz z podobenstva o …………?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ako sa volá mesto v Galilei, kde žila Panna Mária? Čo znamená názov mesta v preklade?

 

10. Akú biblickú udalosť zachytáva tento obraz? Ako sa volá anjel, ktorý sa prihovára žene?

 

11. Aké miesto zachytáva táto fotografia? Čo symbolizuje štrnásťcípa hviezda?

 

 

 

 

 

 

12. Ktorá udalosť z Ježišovho života je zachytená na obraze? Ako sa nazýva rieka, kde sa odohráva táto udalosť?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Vedomostný test pre birmovancov!

 1. Doplň troch chýbajúcich apoštolov: Peter, ONDREJ, Jakub, Ján, FILIP, Bartolomej, TOMÁŠ, Matúš, Jakub Alfejov, Júda Tadeáš, Šimon Horlivec a Judáš Iškariotsky.
 2. Apoštol Matúš bol pôvodne (doplň povolanie) Mýtnik.
 3. Ktorý apoštol zradil Ježiša? Judáš Iškariotsky.
 4. Ktorý apoštol neveril, že Ježiš vstal z mŕtvych? Tomáš.
 5. V ktorom roku sa narodil sv. František z Assisi? 1181-1182.
 6. Aký rád založil sv. František? Rád menších bratov.
 7. Akými slovami prehovoril Kristus k sv. Františkovi, keď sa modlil pred krížom? František, oprav mi kostol! Veď vidíš, že sa celkom rozpadáva!
 8. V ktorej dedinke v roku 1223 pripravil sv. František živý betlehem? Greccio.
 9. Ako znie františkánske heslo? Pokoj a dobro!
 10. Ktorý pápež zaviedol sviatok Panny Márie Ružencovej (7.októbra)? Pius V.
 11. Kde a kedy sa odohrala námorná bitka, počas ktorej pápež vyzval veriacich modliť sa za víťazstvo posvätný ruženec? Bitka pri Lepante, 1571.
 12. Kto vybudoval Baziliku Panny Márie Ružencovej v Pompejach? Právnik Bartolo Longo.
 13. Z koľkých spisov sa skladá Biblia? 73 spisov.
 14. Vymenuj štyroch evanjelistov? Matúš, Marek, Lukáš a Ján.
 15. Kto napísal knihu Skutky apoštolov? Evanjelista Lukáš.
 16. Ako sa nazýva prvá a posledná kniha Biblie? Kniha Genezis a Kniha zjavenia (Apokalypsa).
 17. Nájdi vo Sv. Písme text podľa súradníc Jn 11, 25! Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“.
 18. Aké podobenstvo sa nachádza vo Sv. Písme podľa súradníc Lk 15, 11-32? Podobenstvo o márnotratnom synovi.
 19. Ktorý starozákonný príbeh ťa najviac oslovil a inšpiroval?
 20. Aký sviatok slávime 1. novembra? Slávnosť Všetkých svätých.
 21. Vymenuj troch svätcov, ktorí sú pre teba vzorom?
 22. V ktorom talianskom mestečku pôsobil a zomrel Páter Pio? San Giovanni Rotondo.
 23. Kto sa zjavil v 5. a 17. storočí v talianskom mestečku Monte Sant´ Angelo? Sv. Michal Archanjel.
 24. V ktorom roku sa v Lurdoch zjavila Panna Mária sv. Bernadete? 1858.

+  Chceš sa zúčastniť na jar 2019 (marec/apríl) púte do Assisi a Ríma?  (áno-nie)  ……………..