Prenosná kaplnka Panny Márie

Apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

1.skupina: URMINCE

koordinátor skupiny: Alena Bagová

P.

č.

Rodina Adresa Dátum 
1. Michal Streďanský Urmince 14.2.-20.2.2021
2. Otília Sedláková Urmince 21.2.-27.2.2021
3. Božena Uhríková Urmince 28.2.-6.3.2021
4. Agáta Merašická Urmince 7.3.-13.3.2021
5. František Streďanský Urmince 14.3.-20.3.2021
6. Marián Cifra Urmince 21.3.-27.3.2021
7. Helena Grmanová Urmince 28.3.-3.4.2021
8. Ľudmila Herdová Urmince 4.4.-10.4.2021
9. Magdaléna Martišková Urmince 11.4.-17.4.2021
10. Edita Rybanská Urmince 18.4.-24.4..2021
11.. Marta Grmanová Urmince 25.4.-1.5.2021
12. Ľubica Patáková Urmince 2.5.-8.5.2021
13. Eva Dingová Urmince 9.5.-15.5.2021
14. Štefan Mačák Urmince 16.5.-22.5.2021
15. Anna Hanová Urmince 23.5.-29.5.2021
16. Ján Chudý Urmince 30.5.-5.6.2021
17. Mária Geschnabelová Urmince 6.6.-12.6.2021
18. Zita Kolárová Urmince 13.6.-19.6.2021
19. Jozef Lackovič Urmince 20.6.-26.6.2021
20. Alžbeta Šípošová Urmince 27.6.-3.7.2021
21. Anna Chudobová Urmince 4.7.-10.7.2021
22. Ľudmila Cifrová Urmince 11.7.-17.7.2021
23. Dušan Viator Urmince 18.7.-24.7.2021
24. Eduard Jančovič Urmince 25.7.-31.7.2021
25. Cifrová Eva Klačany 1.8.-7.8.2021
Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas
             Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk