Prenosná kaplnka Panny Márie

Apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

1.skupina: URMINCE

koordinátor skupiny: Alena Bagová  

P.č. Rodina Adresa Dátum
1. Michal Streďanský Urmince 374 23.8.-29.8.2020
2. Otília Sedláková Urmince 387 30.8.-5.9.2020
3. Božena Uhríková Urmince 372 6.9.-12.9.2020
4. Agáta Merašická Urmince 379 13.9.-19.9.2020
5. František Streďanský Urmince 360 20.9.-26.9.2020
6. Marián Cifra Urmince 355 27.9.-3.10.2020
7. Helena Grmanová Urmince 352 4.10.-10.10.2020
8. Ľudmila Herdová Urmince 343 11.10.-17.10.2020
9. Magdaléna Martišková Urmince 342 18.10.-24.10.2020
10. Edita Rybanská Urmince 328 25.10.-31.10.2020
11.. Marta Grmanová Urmince 413 1.11.-7.11.2020
12. Ľubica Patáková Urmince 404 8.11.-14.11.2020
13. Eva Dingová Urmince 437 15.11.-21.11.2020
14. Štefan Mačák Urmince  399 22.11.-28.11.2020
15. Anna Hanová Urmince 430 29.11.-5.12.2020
16. Ján Chudý Urmince 250 6.12.-12.12.2020
17. Mária Geschnabelová Urmince 229 13.12.-19.12.2020
18. Zita Kolárová Urmince 205 20.12.-26.12.2020
19. Jozef Lackovič Urmince 96 27.12.-2.1.2021
20. Alžbeta Šípošová Urmince 167 3.1.-9.1.2021
21. Anna Chudobová Urmince 85 10.1.-16.1.2021
22. Ľudmila Cifrová Urmince 86 17.1.-23.1.2021
23. Dušan Viator Urmince 229 24.1.-30.1.2021
24. Eduard Jančovič Urmince 518 31.1.-6.2.2021
25. Cifrová Eva Klačany 25 7.2.-13.2.2021
Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas
             Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk