Prenosná kaplnka Panny Márie

Apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

1.skupina: URMINCE

koordinátor skupiny: Alena Bagová   

P.

č.

Rodina

Adresa

Dátum

1. Michal Streďanský

Urmince

23.9. – 29.9.2018
2. Otília Sedláková

Urmince

30.9. – 6.10.2018
3. Božena Uhríková

Urmince

7.10. – 13.10.2018
4. Agáta Merašická Urmince 14.10.- 20.10.2018
5. František Streďanský Urmince 21.10.- 27.10.2018
6. Marián Cifra Urmince 28.10. – 3.11.2018
7. Helena Grmanová Urmince 4.11. – 10.11.2018
8. Emília Herdová Urmince 11.11. – 17.11.2018
9. Magdaléna Martišková Urmince 18.11. – 24.11.2018
10. Edita Rybanská Urmince 25.11. – 1.12.2018
11.. Marta Grmanová Urmince 2.12. – 8.12.2018
12. Ľudmila Cifrová Urmince 9.12. – 15.12.2018
13. Ľubica Patáková Urmince 16.12. – 22.12.2018
14. Eva Dingová Urmince 23.12. – 29.12.2018
15. Štefan Mačák Urmince 30.12. – 5.1.2019
16. Anna Hanová Urmince 6.1. –12.1.2019
17. Ján Chudý Urmince 13.1. – 19.1.2019
18. Mária Geschnabelová Urmince 20.1. – 26.1.2019
19. Zita Kolárová Urmince 27.1. – 2.2.2019
20. Jozef Lackovič Urmince 3.2. – 9.2.2019
21. Alžbeta Šípošová Urmince 10.2. – 16.2.2019
22. Anna Chudobová Urmince 17.2. – 23.2.2019
23. Dušan Viater Urmince 24.2.– 2.3.2019
24. Eduard Jančovič Urmince 3.3. – 9.3.2019
25. Cifrová Eva Klačany 10.3. –16.3.2019
Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas
             Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk