Prenosná kaplnka Panny Márie

Apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

1.skupina: URMINCE

koordinátor skupiny: Alena Bagová   

P.č. Rodina Adresa Dátum 
1. Michal Streďanský Urmince 1.3.-7.3.2020
2. Otília Sedláková Urmince 8.3.-14.3.2020
3. Božena Uhríková Urmince 15.3.-21.3.2020
4. Agáta Merašická Urmince 22.3.-28.32020
5. František Streďanský Urmince 29.3.-4.4.2020
6. Marián Cifra Urmince 5.4.-11.4.2020
7. Helena Grmanová Urmince 12.4.-18.4.2020
8. Ľudmila Herdová Urmince 19.4.-25.4.2020
9. Magdaléna Martišková Urmince 26.4.-2.5.2020
10. Edita Rybanská Urmince 3.5.-9.5.2020
11.. Marta Grmanová Urmince 10.5.-16.5.2020
12. Ľubica Patáková Urmince 17.5.-23.5.2020
13. Eva Dingová Urmince 24.5.-30.5.2020
14. Štefan Mačák Urmince 31.5.-6.6.2020
15. Anna Hanová Urmince 7.6.-13.6.2020
16. Ján Chudý Urmince 14.6.-20.6.2020
17. Mária Geschnabelová Urmince 21.6.-27.6.2020
18. Zita Kolárová Urmince 28.6.-4.7.2020
19. Jozef Lackovič Urmince 5.7.-11.7.2020
20. Alžbeta Šípošová Urmince 12.7.-18.7.2020
21. Anna Chudobová Urmince 19.7.-25.7.2020
22. Ľudmila Cifrová Urmince 26.7.-1.8.2020
23. Dušan Viator Urmince 2.8.-8.8.2020
24. Eduard Jančovič Urmince 9.8.-15.8.2020
25. Cifrová Eva Klačany 16.8.-22.8.2020
Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas
             Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk