Kostoly

Kostol sv. Michala Archanjela

Farský kostol sv. Michala Archanjela v Urminciach bol postavený podľa projektu   sv. Michala
slovenského architekta Milana M. Harminca v rokoch 1932-1933. Kostol ma tradičné trojloďové usporiadanie, ktoré nesie charakteristické znaky architektovej sakrálnej tvorby. V architektúre chrámu je použitý neorománsky sloh s funkcionalistickými prvkami. Neoromanské tvaroslovie – združené dvojité a trojité okná, rozeta – je kombinované s ryolitom, ktorý zvýrazňuje nárožia, šambrany a sokel. Hrubo pritesané kvádre dávajú stavbe romantický historizujúci ráz. Navonok pôsobí dojmom pevnosti s vežou. Bočná veža je vysoká cca 32 m. Kostol ako prvý maľoval Edmund Massanyi, akademický maliar z Nitry. V roku 2002 pôvodné maľby boli nahradené úplne novými obrazmi a ornamentmi. Jednotlivé obrazy znázorňujú biblické udalosti spásy, v ktorých zohrávajú dôležitú úlohu anjeli. Autorom týchto malieb je Peter Čambal z Trnavy.

Pamiatkový úrad SR v apríli 2019 vyhlásil Kostol sv. Michala Archanjela v Urminciach za národnú kultúrnu pamiatku.

Slovenská televízia odvysielala dňa 1. júna 2019 premiéru dokumentárneho filmu Božie domy s Vandalom. Zaujímavý dokument o architektovi Milanovi M. Harmincovi  a našom farskom kostole si môžete pozrieť v archíve STV. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14374/189046

 

Filiálny kostol Božského Srdca

Filiálny kostol sa začal stavať v roku 1967 hneď za starou kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie. Hrubá stavba 12×8 m bola ešte v tom istom roku hotová. Práce pokračovali rýchlo s nadšením i obetavosťou veriacich pod vedením predsedu obce Jozefa Sedlára a správcu farnosti Júliusa Sečanského. Po Pražskej jari v roku 1968 sa vybrala ešte zadná stena a stavba sa predlžila o 5 m. Vedľa sa pristavila sakristia s vonkajším vchodom. Práce na kaplnke sa ani po následnej normalizácii nezastavili. Začiatkom roka 1969 sa napísala žiadosť na Biskupský úrad v Trnave o povolenie, aby sa mohli sláviť v novom kostole sväté omše každú nedeľu a vo sviatok. Biskupský úrad v Trnave dokumentom pod číslom 533/1969 zo dňa 10. februára 1969 žiadosti veriacich vyhovel. V roku 1971 sa vnútorné zariaďovanie nového kostola úplne dokončilo. Hlavný oltár a dva bočné boli zhotovené s červeného smreka. Krížovú cestu namaľoval, v tom čase študent, Emil Fulka z Horných Štitár. Keď bolo všetko pripravené na posviacku, ONV v Topoľčanoch slávnosť pozastavil s odôvodnením, že stavba bola vybudovaná ako Dom smútku.

Filiálny kostol sv. Bystríka

V máji 2003 sa začala búrať v Hajnej Novej Vsi stará zvonica, pretože na jej mieste  mal vyrásť nový filiálny kostol. Dňa 9. septembra 2003 bol Svätým Otcom, pápežom Jánom Pavlom II. pri príležitosti jeho poslednej návštevy Slovenska posvätený základný kameň. Pôvodne mal byť patrónom kostola svätý Ján Nepomucký. Po mnohých úvahách bol nakoniec za patróna kostola vybraný biskup a mučeník svätý Bystrík. V roku 2004 finančne podporili stavbu kostola aj občania z okolitých dedín, z Urminiec, Horných Štitár, Blesoviec, Bojnej, sponzori, veriaci na púťach, kde boli povolené zbierky na tento účel. V rokoch 2005 a 2006 pokračovali práce na interiéri chrámu. Slávnostná posviacka chrámu sa konala 25. novembra 2006. Nový drevený obetný stôl s ambonou a oltár s plastikou svätého Bystríka navrhol a vyhotovil rezbársky majster pán Ján Chovan z Dekýša s manželkou. Nový oltár slávnostne požehnal J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup dňa 25. novembra 2011.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Náhrobná kaplnka bola postavená v klasicistickom štýle v  roku  1839. Kaplnku kaplnka Sedembolestnejdal postaviť Viktor Zerdahely (1811 – 1879) z Nitrianskej Stredy, komorník posvätného cisársko-kráľovského a apoštolského Veličenstva, nad hrobom svojej zbožnej manželky Eleonóry. Zomrela veľmi mladá, mala len 38 rokov. Priala si byť pochovaná na cintoríne v Horných Štitároch. Manžel poslednú vôľu svojej milovanej splnil. kaplnka nad jej hrobom je jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym uzáverom presbytéria. Loď kaplnky je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Fasáda je okrovej farby, členená pilastrami s rímsovou hlavicou. Malé okná majú tvar poloblúka a sú vyplnené kovovou mrežou. Priečelie kaplnky tvoria kovové dvere. Stupňovité ukončenie priečelia je v hornej časti vysunuté do priestoru a spočíva na dvoch stĺpoch ukončených jednoduchou hlavicou. Na vrchole priečelia je umiestnená kovová vežička s krížom (vyhotovená v roku 1930). Na vonkajšej severovýchodnej stene je umiestnená tabula z ružového mramoru s latinským textom vytesaným plytkým reliéfom (slabo čitateľným): Najláskavejšej manželke Eleonóre grófke Pongrácovej dal postaviť zarmútený Viktor Zerdahely z Nitrianskej Stredy roku Pána 1839.

Kaplnka Najsvätejšieho Spasiteľa

Túto kaplnku dal postaviť barón Albert Steiger v rokoch 1905 – 1906. Kaplnku navrhol  taliansky architekt a bola postavená v neorománskom slohu ako rodinná hrobka rodiny Steigerovcov. Pod kaplnkou sa nachádza krypta. Nad vstupom do kaplnky je umiestnený nápis PAX (POKOJ). Albert Steiger založil v roku 1907 pre údržbu tejto kaplnky základinu a daroval kaplnku s pozemkom miestnej cirkvi spolu s potrebným kapitálom, z ktorého sa mala udržiavať budova a výsadba okolo kaplnky a mali sa sláviť sväté omše na výročné dni. Pohrebná kaplnka je cenným dokladom vývoja architektúry a staviteľstva a je možné uvažovať s jej vyhlásením za kultúrnu pamiatku.

Kaplnka sv. Imricha

Na podnet ostrihomského vikára Ladislava Baňaja nechal zemepán Ján Zerdaheli kaplnka sv. Imricha v auguste roku 1765 zriadiť v prízemí kaštieľa kaplnku, zasvätenú nebeskému patrónovi svätému Imrichovi. Kaplnku slávnostne posvätil dňa 23. septembra suffragánny pomocný ostrihomský biskup Anton Révay za prítomnosti farára z Krušoviec a veľkotopoľčianského vicearchidiakona Jozefa Galla. Výstavbu mal na starosti architekt Ján Paulík. Túto kaplnku neskôr začali používať aj veriaci z Hajnej, ktorí tak už nemuseli putovať do vzdialeného farského kostola v Bojnej, ani do filiálneho kostola v Blesovciach. V máji 2002 sa zrútila časť strechy na kaštieli v Hajnej Novej Vsi. Havarijný stav kaštieľa ohrozil bezpečnosť kaplnky, v ktorej sa konali bohoslužby. V kaplnke praskol strop a preto musela byť uzatvorená. Posledná svätá omša sa konala na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.