Pokyny pre birmovancov

  • Naposledy sa v našej farnosti konala birmovka 19. mája 2019. Sviatosť birmovania prijalo 78 birmovancov. Najbližšia birmovka bude približne v roku 2023-2024. Rok predtým sa bude konať zápis a začne duchovná príprava.
  • Pre prijatie sviatosti birmovania – pre žiakov od 7. ročníka základnej školy a vyššie – je potrebná znalosť základných modlitieb, pravidelná účasť na nedeľnej a sviatočnej svätej omši, svätej spovedi, na duchovných aktivitách, účasť na náukových stretnutiach, vedomosť patričných náboženských poznatkov a najmä osobná ochota i úmysel birmovanca prijať túto sviatosť. Samozrejme, že birmovanec vo svojom okolí vydáva pekné svedectvo kresťanského života a je príkladom pre ostatných v učení, v prežívaní voľného času, v správaní a vyjadrovaní sa.
  • Do duchovnej prípravy by sa mali zapojiť podľa možností aj rodičia birmovancov, súrodenci a ostatní príbuzní (spoločnou modlitbou doma, účasťou na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, prijatím sviatosti zmierenia, účasťou na farskej či rodinnej púti, účasťou na aktivitách vo farnosti a pod.)
  • Podľa možnosti birmovanec má mať vhodného birmovného rodiča. Birmovný rodič má byť kresťan katolík, ktorý zavŕšil 16-ty rok života, bol pobirmovaný, prijal Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať. Birmovným rodičom nemôže byť ten, kto je rozvedený (iba ak má platné povolenie pristupovať k sviatostiam) alebo ten, kto žije len v civilnom manželstve alebo žije s niekym v spoločnej domácnosti ako druh a družka.
  • Ak birmovanec nebol pokrstený v Urminciach je potrebné, aby priniesol na farský úrad svoj krstný list z farnosti, kde bol pokrstený.
  • Cieľom prijatia sviatosti birmovania je posilnenie pokrsteného človeka darmi Ducha Svätého, aby svoju kresťanskú vieru nezaprel, ale sa v nej rozvíjal a podľa nej aj žil.