Birmovanie

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)

Naposledy sa v našej farnosti konala birmovka 19. mája 2019. Sviatosť birmovania prijalo 78 birmovancov. Najbližšia birmovka v našej farnosti bude približne v roku 2023-2024. Rok predtým sa bude konať zápis a začne duchovná príprava.

Pravidlá birmovanca

Každý birmovanec by mal spĺňať tieto podmienky:

1. Navštevuje vo svojej škole hodiny náboženskej výchovy a zúčastňuje sa na stretnutiach v rámci prípravy na birmovku.

2. V nedeľu a v prikázané sviatky sa zúčastňuje na sv. omšiach.

3. Preukazuje solídne vedomosti z náboženskej výchovy.

4. Vedie aktívny duchovný život (pravidelne pristupuje k svätej spovedi).

5. Podľa svojich možností sa aktívne podieľa na organizovaní podujatí v rámci náboženského života vo farnosti.

6. Vo svojom okolí vydáva pekné svedectvo kresťanského života a je príkladom pre ostatných v učení, v práci, v prežívaní voľného času, v správaní a vyjadrovaní sa.