Manželstvo

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatostí.“ (KKC 1601)

 

 

 

Milí snúbenci, uvažujete uzavrieť sviatostné manželstvo, prečítajte si pozorne nasledujúce riadky:

  • Svoj úmysel uzavrieť manželstvo nahláste na farskom úrade aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Je potrebné bez náhlenia vybaviť všetky administratívne záležitosti. Zároveň si dohodneme záväzný dátum a presný čas vášho sobášneho obradu.
  • Cirkevný sobáš môžu uzatvoriť snúbenci, ktorí sú slobodní a aspoň jeden z nich je pokrstený v katolíckej Cirkvi a prijal prvé sv. prijímanie.
  • Snúbenci musia absolvovať predmanželskú prípravu (5 stretnutí). Snúbenci môžu túto prípravu absolvovať na farskom úrade v Urminciach alebo pokiaľ sú vzdialení za prácou môžu prípravu absolvovať v inej farnosti alebo v pastoračnom centre. Po skončení prípravy musia priniesť na farský úrad potvrdenie o jej absolvovaní. Ak prípravu absolvujete v Urminciach, termín stretnutí si dohodneme osobne alebo telefonicky.
  • Po dohodnutí dátumu sobáša na farskom úrade musia ísť obaja snúbenci na Matričný úrad (ak bude sobáš v Urminciach treba ísť na Matriku do Topoľčian v úradných hodináchak bude sobáš v Hajnej Novej Vsi alebo v Horných Štitároch treba ísť na Matriku do Horných Obdokoviec). Na Matričný úrad si so sebou prineste  občiansky preukaz a rodný list (originál). Na matrike vypíšete „Žiadosť o uzavretie manželstva“.
  • Snúbenci si vyberú dvoch svedkov pri uzatváraní manželstva. O svedkoch si zistíte nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie, presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).
  • V prípade, že ste boli pokrstený v inej farnosti, budete potrebovať krstný list, ktorý v deň sobáša nesmie byť starší ako šesť mesiacov. O krstný list požiadate príslušný farský úrad, kde ste sviatosť krstu prijali.
  • Všetky potrebné doklady – Žiadosť o uzavretie manželstva, krstné listy, údaje o svedkoch, prípadne licenciu – prinesiete počas prípravy na farský úrad Urmince.

Všetky ostatné dôležité informácie vám poskytneme a vysvetlíme pri prvom osobnom stretnutí na farskom úrade.