Fatimský večer – 13.10.2018

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Na výročný deň posledného fatimského zjavenia – 13. októbra – sa konal vo farskom kostole Fatimský večer. Spolu s birmovancami sme si vysvetlili históriu zasvätenia tohto mesiaca modlitbe ruženca. Prezentácia nám priblížila víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Lepante v roku 1571, ktoré sa stalo dôvodom vyhlásenia sviatku Panny Márie Víťaznej neskôr Ružencovej (7. októbra). Blahoslavený Bartolomej Longo sa zase zaslúžil nielen o založenie nových Pompejí, vybudovanie nádhernej Baziliky Panny Márie Ružencovej v Pompejách, ale dal aj podnet k tomu, aby sa celý mesiac október zasvätil modlitbe ruženca. Fatimské posolstvo z roku 1917 ešte viac zdôrazňuje silu a účinnosť tejto modlitby, ktorú sme sa na záver s birmovancami aj spoločne pomodlili.

Vďakyvzdanie za úrodu – 7.10.2018

V nedeľu 7. októbra 2018 sme v našej farnosti spoločne ďakovali Stvoriteľovi za tohtoročnú úrodu na našich poliach, v záhradách, viniciach i lesoch. Slávnostná ďakovná sv. omša sa konala vo farskom kostole sv. Michala Archanjela o 10.30 hod. Po sv. omši  sme požehnali v miestnom KD Urmince plody zeme, ktoré vystavovali naši záhradkári. Na výstave sa prezentovali aj záhradkári z Hajnej Novej Vsi. Pri tejto príležitosti pani katechétka Ľubomíra Adamčíková spolu so žiakmi ZŠ pripravili dva obrazy zo semien, múčky a plodov zeme – obraz Ježiša Krista a sv. Michala Archanjela, ktoré boli vystavené v kostole pred oltárom Panny Márie Lurdskej. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pripraviť slávnosť a aktívne sa vďakyvzdania zúčastnili.

Oslava sv. Michala – 30.9.2018

V nedeľu 30. septembra 2018 pri príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela sme slávili farské hody. Slávnostnú sv. omšu vo farskom kostole celebroval náš hosť vdp. dekan Alojz Lackovič, výpomocný duchovný vo farnosti Trnava – Modranka. Počas celého týždňa prebiehala duchovná obnova na tému: „Zviditeľniť neviditeľné – Ako sa dotknúť srdca prostredníctvom obrazov slávnych umelcov“. Podnety a impulzy k obnove kresťanského života sme nachádzali v interpretácii obrazov od velikánov maliarstva ako sú: Sandro Botticelli (Mystické Narodenie Krista), Michelangelo M. da Caravaggio (Povolanie Matúša), Michelangelo Buonarroti (Posledný súd), Leonardo da Vinci (Posledná večera), Rembrandt van Rijn (Návrat márnotratného syna) a Raffaello Santi (Sv. Michal Archanjel). Veriaci mali možnosť po celý týždeň prijať sviatosť zmierenia, čo aj v hojnom počte využili. Každoročná duchovná obnova pred hodami v našej farnosti zdôrazňuje potrebu vnútorného očistenia duše i svedomia, aby na hodovú slávnosť zažiaril krásou a čistotou nielen chrám z kameňa, ale hlavne naše srdcia, živý chrám Ducha Svätého.

Hody v Hajnej Novej Vsi – 23.9.2018

V nedeľu 23. septembra 2018 sa v Hajnej Novej Vsi slávili hody. Predpoludním sa veriaci, katolíci i evanjelici, uberali do svojich chrámov na slávnostné bohoslužby. My sme si v tento deň pripomenuli titul filiálneho kostola, ktorý je zasvätený sv. Bystríkovi a evanjelici si zase pripomínali výročie požehnania ich chrámu. Naše pozvanie na slávnostnú sv. omšu prijal vdp. Jozef Hlavina, rodák z Klatovej Novej Vsi. V súčasnosti pôsobí ako kaplán vo farnosti Trenčín – mesto. Počas sv. omše spieval detský spevokol z Hajnej Novej Vsi spolu s niektorými mamičkami, pod vedením pani učiteľky Vladimíry Petrovskej. Do liturgie sa v tomto roku zapojili aj birmovanci, ktorí sa pripravujú v našej farnosti na birmovku. Zapojili sa do čítania, modlitieb veriacich, spevu, do úvodného sprievodu i sprievodu s obetnými darmi. Slávnostnému celebrantovi a kazateľovi v mene všetkých prítomných poďakovali pán starosta Ľuboš Koma s pani manželkou. Na koniec slávnostnej sv. omše domáci pripravili pred kostolom maličké pohostenie pre hostí. Po krátkom stretnutí sa potom všetci rozišli do svojich rodín k hodovému obedu.