Veľký piatok – 25. marec 2016

Veľký piatok je deň utrpenia, ukrižovania a smrti nášho Pána Ježiša Krista. Všetci sme sa v tento deň zdržovali mäsitých pokrmov a zachovávali sme prísny pôst. Podľa pradávnej tradície sa nikde na svete neslávi svätá omša. Oltár vo farskom chráme bol úplne odhalený, bez kríža, svietnikov, plachiet a ozdôb. O dvanástej hodine, keď bol Ježiš ukrižovaný, sme sa začali modliť krížovú cestu pod šírim nebom v Hajnej Novej Vsi. Začali sme v kostole sv. Bystríka a pokračovali sme cez park až k hornému prícestnému krížu, kde sme pobožnosť zakončili. Namiesto sv. omše sa potom vo farskom kostole konala liturgia umučenia Pána, ktorá začala o tretej hodine popoludní, v hodinu, keď Ježiš na kríži zomrel. Obrady pozostávali z bohoslužby slova a slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Obrady začali tak, že si kňaz ľahol pred oltár tvárou k zemi, čo vyjadruje hlboký žiaľ a bolesť Cirkvi nad smrťou nášho Pána. Súčasťou bohoslužby slova boli spievané pašie podľa Jána v podaní našich spevákov – Lukáša Viatra, Jozefa Lackoviča a Jozefa Bobulu. Po skončení obradov sa Sviatosť Oltárna preniesla do pripraveného Božieho hrobu, pri ktorom sa veriaci modlia a rozjímajú o utrpení a smrti nášho Pána.

V  druhom Pánovom žalospeve sa spieva: Ľud môj … Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny a ty si ma priviedol pred veľradu… Ja som ti otvoril cestu cez Červené more, a ty si mi kopijou prebodol srdce… Ja som ťa zázračne občerstvoval vodou zo skaly a ty si ma napájal žlčou a octom… Ja som ti daroval kráľovské žezlo a ty si mi dal na hlavu tŕňovú korunu.. Ja som ťa preslávil veľkými skutkami a ty si ma za to všetko ukrižoval. Ako sa my zachováme ku Kristovmu krížu, ako sa odvďačíme Bohu za najvzácnejší strom života, za lásku, ktorú nám preukázal vo svojom Synovi. Ja som sa za teba obetoval na kríži a ty si ….??? Otočíme sa k Bohu chrbtom? Zostaneme voči tomuto tajomstvu ľahostajní ako iní, ktorých kríž pohoršuje či je pre nich bláznovstvom? Dnes sme v našom chráme spoločne vzdali úctu a poklonu Kristovmu krížu a utrpeniu. Náš kresťanský život nech svedčí, že viera v Krista nie je pre nás bezvýznamná,  že vieme byť Bohu vďační za všetko, čo urobil pre nás v dejinách spásy i v našom osobnom živote. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.