Slávnosť Prvého sv. prijímania – 31. máj 2015

Opäť po roku sa v našej farnosti konala slávnosť Prvého sv. prijímania žiakov tretieho ročníka ZŠ. Spolu 16 detí sa takmer rok intenzívne pripravovalo na túto veľkú duchovnú slávnosť. Deti pravidelne navštevovali bohoslužby, v škole sa pripravovali po vedomostnej stránke, do farského kostola prichádzali na nácviky, učili sa spievať a týždeň pred slávnosťou absolvovali záverečnú vedomostnú skúšku a duchovnú obnovu. Rodičia a príbuzní podporovali deti svojou osobnou účasťou na sv. omšiach, modlitbami i organizovaním slávnosti. V nedeľu 31. mája 2015 pristúpili deti prvý krát k sv. prijímaniu. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali deťom počas celej prípravy na túto krásnu duchovnú slávnosť – najmä rodičom, učiteľom i katechétom, animátorom a spevákom.

V pondelok – 1. júna 2015 – na MDD prijali prvoprijímajúce deti pozvanie na sv. omšu do farského kostola a potom na farskom dvore bolo pre deti a ich rodičov pripravené stretnutie s pohostením.