Adventná obnova pre deti aj otcov – 3. a 9. 12.2016

V rámci adventnej duchovnej prípravy sme uskutočnili v našej farnosti  mikulášsku obnovu pre deti aj modlitby otcov. V sobotu 3. decembra 2016 po večernej sv. omši za účasti detí sme si pripomenuli Mikulášsku tradíciu. Medzi deti zavítal sv. Mikuláš s anjelmi i čertom. Deti recitovali básničky a modlitby, smelo odpovedali na otázky Mikuláša a nezľakli sa ani dotieravého čerta. Pre každé dieťa bol pripravený balíček sladkostí. Na mikulášske balíčky finančne prispeli naši štedrí dobrodinci – manželia Radomír a Ivana Mokošoví a Peter a Mária Klasoví. Úprimné Pán Boh zaplať.

V piatok 9. decembra 2016 sa konala obnova pre otcov. Pozvanie prijali muži z Urminiec, z Horných Štitár i z Topoľčian. Modlitby otcov v Urminciach zorganizoval a moderoval pán František Kapičák so svojimi priateľmi z Topoľčian. Z našej farnosti sa zúčastnilo približne 23 mužov. Od duchovného správcu farnosti dostali otcovia za domácu úlohu pozvať a priviesť na ďalšie stretnutie aspoň jedného svojho kamaráta či suseda. Či sa im to podarí, uvidíme až na jar, keď budeme organizovať modlitby otcov v kostole Božského Srdca v Horných Štitároch.