Koleda Dobrá novina – 26. december 2016

Na sviatok sv. Štefana sa popoludní uskutočnila v našich obciach koleda Dobrá novina. Deti, mládež i dospelí sa zapojili do projektu na pomoc chudobným deťom z rozvojových krajín. Koledovania sa zúčastnilo 24 koledníkov v Horných Štitár, 15 koledníkov v Hajnej Novej Vsi a 12 koledníkov v Urminciach. Koledníci navštívili v Štitároch 120 rodín, v Urminciach 88 rodín a v Hajnej 50 rodín. Všetkým deťom a dospelým, ktorí ich sprevádzali, vyslovujeme veľké poďakovanie. I všetkým rodinám, ktorí prijali koledníkov a prispeli na zbierku, patrí úprimné poďakovanie. Čas Vianoc nás inšpiruje, aby sme svoje srdcia otvárali láske a preukazovali pomoc a solidaritu najmä voči najchudobnejším.