Hromnice – 2. február 2017

Začiatok februára sa spája s liturgickým sviatkom Obetovania Pána. Sviatok sa ľudovo nazýva Hromnice. Počas bohoslužieb sme v tento deň v našich kostoloch požehnávali tzv. hromničné sviece. Svetlo sviece symbolizuje Ježiša Krista, božské Svetlo, ktoré osvetľuje ľudskú tmu, spôsobenú hriechom a nevedomosťou. Hromničné sviece ľudia v minulosti zapaľovali najmä počas búrok i pri zomierajúcom. V súčasnosti, keď sa ľudia spoliehajú na bleskozvody a starší i chorí zomierajú často mimo domova, sme hromničnú sviecu odložili nabok. Jej svetlo zhaslo, podobne ako zhasla živá viera v srdciach mnohých ľudí. Sviatok Hromníc nás pozýva znovu zapáliť zhasnuté či tlejúce duchovné svetlo viery v našich srdciach. Hromničná svieca je symbolom svetla nádeje a Božej pomoci. Mala by horieť v našich domácnostiach vtedy, keď sa človek ocitne v temnom svete ťažkých osobných skúšok, manželských či rodinných problémov, starostí a trápenia. Jej svetlo by nám malo pripomínať duchovné svetlo, ku ktorému sa máme priblížiť, aby sa tma, strach a smútok rozplynuli. Tým skutočným svetlom života je Kristus:„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8,12).