Oslava titulu chrámu sv. Bystríka

V nedeľu 21. septembra 2014 sa konala v Hajnej Novej Vsi hodová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Bystríka, patróna filiálneho kostola. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. ThDr. Jozef Jančovič, PhD., prodekan bohosloveckej fakulty v Bratislave. Počas sv. omše spieval spevokol z Urminiec pod vedením Mgr. Márie Chudej. Sv. omša bola slnkom hodovej slávnosti, ktoré rozžiarilo naše srdcia radosťou, vďačnosťou i láskou k Pánu Bohu. Domáci pripravili po sv. omši pre hostí koláčiky i dobré vínko. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí túto slávnosť pripravili a zúčastnili sa na nej.

(fotografie z hodovej slávnosti pozri vo fotogalérii)